หอยนางรม

ชื่อผลิตภัณฑ์ : หอยนางรม

ผู้ผลิต : กลุ่มอนุรักษ์หอยนางรม

สถานที่ : หมู่ที่  3  ต.วังวน  อ.กันตัง  จ.ตรัง  โทร. 0-7525-1919

ประวัติความเป็นมา : เนื่องจากบริเวณแม่น้ำปะเหลียน  ในเขตพื้นที่บ้านแหลม  หมู่ที่  3  ต.วังวน  อ.กันตัง  จ.ตรัง  มีหอยนางรมอาศัยอยู่ตามธรรมชาติจำนวนมาก  ราษฎรในพื้นที่ได้จับหอยนางรมขึ้นมาจำหน่ายและนำมาบริโภคเป็นจำนวนมาก  ขาดการดูแลรักษา  ทำให้หอยนางรมมีจำนวนลดลง  คณะกรรมการหมู่บ้านเห็นความสำคัญ  จึงได้ประกาศเป็นเขตอนุรักษ์หอยนางรมบริเวณแม่น้ำปะเหลียนในพื้นที่บ้านแหลม  หมู่ที่  3  ต.วังวน  อ.กันตัง  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537  เป็นต้นมา  โดยมีคณะกรรมการบริหาร  1 คณะ  มีประธานชื่อนายบา  เหลหมุด  และมีการจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงหอยในกระชังขึ้นมา  1 กลุ่ม  ส่วนหอยนางรมตามธรรมชาติ  จะเปิดให้ราษฎรจับได้ปีละ 1 ครั้ง

ลักษณะการใช้งาน : ใช้ประกอบอาหารรับประทาน

สถานที่จำหน่าย : บ้านแหลม  หมู่ที่  3  ต.วังวน  อ.กันตัง  จ.ตรัง

ราคาที่จำหน่าย : ขายส่งราคาตัวละ 8 – 10 บาท/ ขายปลีกราคาตัวละ  15 – 20 บาท  (ตามขนาดใหญ่/เล็ก)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>