กลุ่มกลองยาว

ชื่อผลิตภัณฑ์ : กลุ่มกลองยาว

ผู้ผลิต : นายสุทัศน์   ทองกิ้ม 
      
สถานที่ : 70  หมู่ที่  1  ต.ในเตา  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง   โทร.  0-7520-9002

ประวัติความเป็นมา : เนื่องจากมีประเพณีในพื้นที่มากมาย  สมาชิกในหมู่บ้านตำบลจึงได้รวมตัวกันซ้อมกลองยาว  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ส.ส.ทวี  สุระบาล  ใช้ออกงานต่าง ๆ ที่เป็นประเพณีท้องถิ่นของหมู่บ้านตำบล  เช่น  งานบวช  เป็นต้น

ลักษณะการใช้งาน : ฉลองงานประเพณีต่าง ๆ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>