ผู้ใหญ่บ้าน ชีวิน หลงกลาง ผู้บริหารโครงการธนาคารปูม้า บ้านนาชุมเห็ด

81980803_2957344890963151_8152453539671572480_o

ผู้ใหญ่ ชีวิน หลงกลาง ผู้บริหาร ธนาคารปูม้าชุมชนบ้านนาชุมเห็ด ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง
โครงการนี้ เป็นหนึ่งในกระบวนการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนชาวประมง ซึงอาศัยความร่วมมือของชาวประมงที่เป็นสมาชิกของชุมชนเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อน

You may also like...