ประชาชน – สังคม -การปกครอง

การบริหารราชการ  จังหวัดตรังแบ่งการบริหารราชการออกเป็น  3  รูปแบบ  คือ 1.  การบริหารราชการส่วนภูมิภาค               – ระดับจังหวัด  ประกอบด้วยส่วนราชการประจำจังหวัด จำนวน  34 หน่วยงาน  – ระดับอำเภอ  จังหวัดตรังมี  10  อำเภอ  87  ตำบล  723 หมู่บ้าน