ภูมิศาสตร์

1. ที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดตรังอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มี   พื้นที่จังหวัดเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตกของมหาสมุทรอินเดีย  ยาวตลอดแนวเขตจังหวัดถึง 119 กม. ประมาณเส้นรุ้งที่ 7 องศา  31  ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่  99  องศา 38  ลิปดาตะวันออก  อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ตามเส้นทางสายเพชรเกษม 828 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 4,941.439 ตารางกิโลเมตร หรือ  3,088,399.375  ไร่   มีอาณาเขตติดต่อด้านจังหวัดต่าง ๆ   ดังนี้ ทิศเหนือ  จดอำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่...