แป้งสาคู

ชื่อผลิตภัณฑ์ : แป้งสาคู

ผู้ผลิต : แม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองใหญ่ 

สถานที่ : 2  หมู่ที่  2  ต.บ้านควน  อ.เมือง  จ.ตรัง 

ประวัติความเป็นมา : แม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองใหญ่  ได้เริ่มทำแป้งสาคูจากต้นสาคูมาแต่สมัยโบราณ  โดยนำแป้งมาทำอาหารคาวหวานไปถวายพระในวันสำคัญทางศาสนาพุทธ  ส่วนที่เหลือจะนำไปจำหน่ายตามงานต่าง ๆ ที่หน่วยงานราชการจัดขึ้น  และภายในหมู่บ้านตำบลใกล้เคียง  ประกอบกับทำเป็นของหวานรับประทานเป็นอาหารว่างภายในครอบครัว

ลักษณะการใช้งาน : เป็นแป้งมันจากต้นสาคูมีคุณค่าทางอาหารสูง

สถานที่จำหน่าย : ภายในหมู่บ้านตำบลและหมู่บ้านตำบลใกล้เคียง  ตลอดจนในงานเทศกาลต่าง ๆ

ราคาที่จำหน่าย : ราคากิโลกรัมละ  30 – 40 บาท  (เมื่อแปลงสภาพเป็นเม็ดสาคูแล้ว)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>