Category: ข่าวสาร-เรื่องน่ารู้

ตลาดชุมชนบ้านลำขนุน จังหวัดตรัง

พายเรือคายัคล่องลำน้ำ 5 สาย บ้านลำขนุน ชมชุมชนต้นแบบแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมท้องถิ่นมโนราห์ และหนังตะลุง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)จัดกิจกรรมVillage Tourism 4.0ภายใต้โครงการ Village to the World 4.0สร้างสรรค์กิจกรรมและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นขานรับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความเจริญและยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชนบทให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด (แอ่งท่องเที่ยว) เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่น ผสมผสานกับผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาและการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นการสร้างทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และช่วยเพิ่มการจับจ่ายใช้สอยภายในท้องถิ่น สร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชนซึ่งทางททท. ช่วยส่งเสริมและให้ความรู้ทั้งด้านการจัดการการท่องเที่ยว และด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อเพิ่มช่องทางทางการตลาดมากขึ้น ด้วยทีมอาจารย์มากความสามารถ ช่วยกันค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชน และปรับให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวตามคอนเซ็ปต์ของแต่ละชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเที่ยวได้ตามไลฟ์สไตล์ของตนเอง   ชุมชนบ้านลำขนุน จ.ตรัง มีความโดดเด่นในการเป็นพื้นที่เรียนรู้ระดับประเทศทั้งการเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ไร่นาสวนผสมที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชุมชนวิถีเกษตร ทั้งการปลูกพืชผักผสมผสาน การเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ นอกจากนี้ยังมีความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติเป็นที่ตั้งทั้งภูผาหมอก กับกิจกรรมพายเรือคายัคล่องไปตามลำคลองลำพิกุลเป็นลำคลองสายหลัก และจะมีคลองมาบรรจบทั้งคลองลำขนุน น้ำตกสายรุ้ง คลองลำโท่...

Cilo-Trang-1216-10

ย่านตาขาวโมเดล งานวิจัยภายใต้โครงการ ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง

ย่านตาขาวโมเดล งานวิจัยภายใต้โครงการ ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ที่ทีมวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะฟื้นฟูและวางแผนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองย่านตาขาวในอนาคต การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ชาติพันธุ์ ประเพณีวัฒนธรรม และอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองย่านตาขาวในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การสำรวจแหล่งมรดกทางสถาปัตยกรรมในพื้นที่เทศบาลอำเภอย่านตาขาว รังวัดสถาปัตยกรรมที่คงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและควรค่าแก่การอนุรักษ์ การค้นหาอัตลักษณ์ของพื้นที่ทางสถาปัตยกรรมที่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของอำเภอย่านตาขาว การสำรวจความต้องการพื้นฐานของบ้านพักอาศัยร่วมกับคนพิการ และการสำรวจความเป็นไปได้ของเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองย่านตาขาว คือการขับเคลื่อนงานในแบบของการทำงานเชิงพื้นที่เข้าถึงพื้นที่ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด จากการลงพื้นที่สำรวจของเจ้าหน้าที่หน่วยพันธ์กิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบโครงการดังกล่าวพบว่า สถาปัตยกรรมสองข้างทางยังคงสภาพเดิมๆ แต่ก็มีความทรุดโทรมอย่างเห็นได้ชัด การไม่ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนให้เป็นไปตามยุคสมัย ไม่ได้หมายความว่าเจ้าของไม่ใส่ใจ หากแต่เกรงว่าความเก่าแก่ ความดั้งเดิมจะเลือนหายไป บวกกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนย่านตาขาวที่มีวิถีชีวิตที่สงบ เรียบง่าย สภาพอากาศที่ยังคงทำให้เราหายใจได้คล่อง ทำให้เราสัมผัสได้ถึงเสน่ห์ของเมืองย่านตาขาวที่หลายๆคนไม่เคยรู้มาก่อน...

13872752_10210214697386744_3990393489454853864_n

IamTrang.com จัดประกวดงานเขียน หัวข้อ ‘ตรังคือบ้านของฉัน’

เว็บไซต์ IamTrang.com ขอเชิญชวนชาวตรังทุกท่าน ส่งผลงานเขียน เข้าประกวดในหัวข้อ ’ตรังคือบ้านของฉัน’ ชิงเงินรางวัล  โล่ประกาศเกียรติคุณ  และ โอกาสการเผยแพร่ผลงานไปทั่วโลกในรูปแบบภาษาต่างประเทศ เว็บไซต์ IamTrang.com จัดประกวดผลงานเขียนไม่จำกัดรูปแบบในหัวข้อ “ตรังคือบ้านของฉัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกรักบ้านเกิด สร้างสรรค์องค์ความรู้ร่วมสมัยจากวิถีชุมชน และรับฟังทัศนะต่างๆ จากประชาคมท้องถิ่นผ่านงานวรรณกรรมเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งไม่จำกัดรูปแบบ นำมาคัดสรรและเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ/จีน/และอื่นๆ) เพื่อขยายการรับรู้เรื่องราวของจังหวัดตรังในมิติที่สร้างสรรค์ ไปสู่สังคมไทยและสังคมโลก โดยสาระที่สื่อสารในงานเขียนที่ส่งประกวดคือ ผู้เขียนคือใคร อยู่ที่ไหน มีความเกี่ยวข้องหรือผูกพันกับตรังในแง่มุมใด ความรู้สึก ความทรงจำ หรือความประทับใจ ในฐานะที่ตรังเป็นบ้านของท่าน ฝันอยากเห็น ‘ตรัง’ บ้านของท่านเป็นอย่างไรในอนาคต และจะมีส่วนร่วมในการสร้างเมืองตรังให้เป็นไปในทิศทางที่ตนเองคาดหวังอย่างไรบ้าง...

001

ประกวดภาพถ่าย Trang Green City

smd construction และ iamtrang.com สนับสนุนประกวดภาพถ่าย Trang Green City   เว็บไซต์ Iamtrang.com ร่วมกับ บริษัท เอส เอ็ม ดี คอนสตรัคชั่น จำกัด , บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด, HI-CLASS MEDIA GROUP และ นิตยสาร Greenscape Asia เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดประกวดภาพถ่ายหัวข้อ Trang Green City โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  ในงาน มอ.วิชาการ 2555 ระหว่างวันที่ 11-12...

รถเช่า avis

เช่ารถ…เดินทางสะดวกสบายในตรัง ด้วยบริการรถเช่ามาตรฐานชั้นนำระดับโลก

นักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนเมืองตรัง ได้ยิ้มกันถ้วนหน้า เพราะตอนนี้ AVIS เปิดสาขาที่สนามบิน ตรัง และ นครศรีธรรมราช แล้ว หลังจากที่หลายๆ คนร้องขอกันมานานมาก เพราะที่ผ่านมาเมืองตรังยังไม่มีรถเช่าใหญ่เจ้าไหนไปเปิดให้บริการเลย

166002-14-8711

เมืองตรังในวันที่ไร้สายไฟฟ้า

วันนี้ตรัง ..ในสายตาของ ingtawan และท่านผู้รู้ที่ได้มาเยี่ยมเยือน ต่างเห็นตรงกันว่า ตรัง คือ Green Park City เพราะมีพื้นที่สีเขียวในเมืองมากกว่าค่าเฉลี่ย..แต่ก็คาดว่าจะเป็นเมืองต้นแบบ ECO CITY แต่ที่แน่ๆ มลพิษทางสายตาที่มาจากสายไฟฟ้าทั่วเมืองตรังกำลังหมดไป เพราะลงดินหมดภายในปี 2555 นี้ค่ะ เมืองตรัง ภายในปี 2555 ถนนสายหลักทุกสายในตัวเทศบาลนครตรังสายไฟจะลงใต้ดินครบทุกสาย นำเสนอโดย : อิงตะวัน http://picpost.postjung.com/166002.html    

สร้างประติมากรรม

นายกเทศมนตรีนครตรัง สร้างประติมากรรมเอกลักษณ์เมือง

  จังหวัดตรังเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน เป็นเมืองท่าที่สำคัญทั้งในอดีตและปัจจุบัน เป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีประเพณี วัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การจารึกและอนุรักษ์ไว้ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและกล่าวขานถึงความเป็นเมืองตรัง ประกอบกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดในปัจจุบันต้องการที่จะพัฒนาจังหวัดตรังเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เพื่อรองรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้ผู้มาเยือนสามารถรับรู้ถึงเอกลักษณ์ และประวัติความเป็นมาของจังหวัดตรัง โดยสื่อออกมาในงานด้านศิลปะ

401_20120116113119

เชิญชวนลูกค้าทรูวิชั่นส์ ลุ้นแพ็คเก็จแต่งงานวิวาห์ใต้สมุทร มูลค่า 40,000 บาท

ทรูวิชั่นส์ จังหวัดตรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง หอการค้าจังหวัดตรัง และเทศบาลนครเมืองตรังนำเสนอประสบการณ์ชั้นเยี่ยมอันแวดล้อมไปด้วยคู่รักมากมายในพิธีวิวาห์ใต้สมุทร ครั้งที่ 16 ณ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2555 ณ หาดปากเมง จังหวัดตรัง คู่รักที่เป็นสมาชิกทรูวิชั่นส์สามารถรับสิทธิพิเศษ แพ็คเก็จแต่งงานในพิธีวิวาห์ใต้สมุทร 3 วัน 2 คืน 10 รางวัล (มูลค่ารางวัลละ 40,000 บาท)

โปรโมชั่นวิวาห์ใต้สมุทร-เซ็นทรัล

โปรโมชั่นดีๆ จากเซ็นทรัล สำหรับพิธีวิวาห์ใต้สมุทร 2555

ร่วมลุ้นเป็นส่วนหนึ่ง กับพิธีวิวาห์ระดับประเทศ  พีธีวิวาห์ใต้สมุทร  ครั้งที่ 16 ประจำปี 2555 ที่จะจัดขึ้นที่จ.ตรัง ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2555

แถลงข่าววิวาห์ใต้สมุทร2555

แถลงข่าววิวาห์ใต้สมุทร ปี 2555

  วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีแถลงข่าว การจัดงาน “ พิธีวิวาห์ใต้สมุทร ครั้งที่ ๑๖ ”  ณ โรงแรม สยามแอ็ทสยาม ดีไซด์ โฮเต็ล แอนด์ สปา กรุงเทพฯ โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว ได้แก่ คุณสุรินทร์ โตทับเที่ยง ประธานถาวรกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดตรัง , คุณสลิล โตทับเที่ยง...

05

งานเบิกฟ้าหาดสำราญ ครั้งที่3 ปี2555 จ.ตรัง

  ประวัติความเป็นมาของตำบลหาดสำราญ ตำบลหาดสำราญ เดิมเป็นตำบลหนึ่งขึ้นอยู่กับอำเภอปะเหลียน ต่อมาในปี 2537 ได้แยกการปกครองมาเป็น 1 ใน 3 ตำบลของกิ่งอำเภอหาดสำราญ ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาไทยปักษ์ใต้ นับถือศาสนาพุทธประมาณ 80 % แบ่งเขตการปกครองเป็น 12 หมู่บ้านลักษณะภูมิประเทศ มีหลายลักษณะ ทั้งที่ราบ เนินสูง ลำคลอง และป่าชายเลน โดยตอนกลางมีลักษณะที่ราบสลับเนินเป็นลูกคลื่นค่อนไปทางทิศเหนือ และทิศตะวันออกของตำบล จากตอนกลางเป็นที่ราบลาดต่ำลงสู่ทะเลทางทิศตะวันตก ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศใต้ของตำบล สลับไปกับห้วยลักษณะขนานกับแนวชายฝั่งทะเล และลาดลงทะเลในที่สุดทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก :...

มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม….ใกล้ตัวกว่าที่คิด

ในระหว่างวันที่ 14 – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) โดยการนำของ นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ได้ร่วมกับบริษัทคามิโอเฮ้าส์จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับชุดชั้นในสตรี ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมให้แก่อสม.เพื่อให้อสม.ได้นำความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่สู่สมาชิกในครอบครัว เพื่อนบ้านและชุมชนต่อไป โดยการจัดการ อบรมได้หมุนเวียนไปตามอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดตรังครบทั้ง 10 อำเภอ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลายโครงการด้านสาธารณสุขของอบจ.ตรังและมีอสม. ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสุภาพสตรีมาเข้าร่วมทั้งสิ้น 9,838 คน

1325491482

เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ภาคใต้ ปี 2555

ในหลายๆ พื้นที่ทางภาคใต้ โดยเฉพาะจ.สงขลา ถูกน้ำท่วมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท่ามกลางการฉลองปีใหม่ของคนไทยส่วนใหญ่ หลังเจอพายุฝนถล่มข้ามปีอย่างหนัก ก่อนที่น้ำป่าจะทะลักท่วมอย่างฉับพลัน

IMG_6449

เว็บไซต์ iamtrang.com เปิดรับอาสาสมัครช่างภาพ และนักข่าวอาสา

เว็บไซต์ iamtrang.com มีความประสงค์จะเปิดรับอาสาสมัครคนรักเมืองตรัง เพื่อร่วมงานในตำแหน่ง 1. ช่างภาพ 2. นักข่าวชุมชน / กองบรรณาธิการ – ข่าวสังคม – ข่าวการเมือง – ข่าวธุรกิจ 3. คอลัมนิสต์ / นักเขียน – วิชาการ/ประวัติศาสตร์ – วิเคราะห์การเมือง – ไลฟ์สไตล์/ท่องเที่ยว – ศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง 4. เว็บโปรแกรมเมอร์ 5. กราฟิกดีไซเนอร์ 6. ประชาสัมพันธ์...

internet-kids-logo

“อินเทอร์เน็ตและเครือข่าย” กลายเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิต เช่นเดียวกับ อากาศ อาหาร และน้ำ

เน้นสำรวจคนรุ่นใหม่และผลกระทบต่อความต้องการในอนาคต รวมถึงพฤติกรรมการเข้าถึงเครือข่ายและข้อมูลในสภาพแวดล้อมการทำงาน  กรุงเทพฯ – 8 ธันวาคม 2554 – ซิสโก้เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเครือข่ายมีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้นต่อชีวิตของคนเรา โดยหนึ่งในสามของนักศึกษาและคนทำงานรุ่นใหม่มองว่าอินเทอร์เน็ตคือปัจจัยพื้นฐานสำหรับมนุษย์ โดยมีความสำคัญเทียบเท่ากับอากาศ น้ำ อาหาร และที่อยู่อาศัย 

IMG_1540

เปิดฟ้าอันดามัน สวรรค์สตูล

เปิดฟ้าอันดามัน สวรรค์สตูล และการเก็บขยะบริเวณหาดทราย ใต้ทะเลในโครงการรักษ์เล ป่า ฟ้า สตูล ครั้งที่ 11 เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดรับฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดสตูลด้วยกิจกรรม CSR

P1460219_resize

เปิดถนนลาดยางสายเลียบชายหาด

8 กรกฎาคม 2554 นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดถนนลาดยางสายเลียบชายหาด กว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 11 ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง

DSC02360_resize

อบจ.ตรังรับรางวัลจากสภาวิศวกร

3 มิถุนายน 2554 นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง รับโล่รางวัล และประกาศนียบัตรจากสภาวิศวกร จากการส่งโครงการการก่อสร้างถนนเครือข่ายสายประวัติศาสตร์  (สายบ้านโคกสะท้อน -บ้านหลังเขา ) ซึ่งสร้างขึ้นด้วยอิฐตัวหนอน ความยาว 4 กิโลเมตร 100เมตร บนเกาะลิบง อ. กันตัง จ.ตรัง เข้าร่วมการประกวด ใน “โครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัย ทางถนน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2553 ที่สภาวิศวกรและ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกันจัดขึ้น

P1450309_resize

โครงการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตนเองและการออกกำลังกายที่เหมาะสม

9 มิถุนายน 2554 นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตนเองและการออกกำลังกายที่เหมาะสมประจำปี 2554 ซึ่งจัดขึ้น โดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตของอบจ.ตรัง โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ สถานีอนามัยบ้านน้ำผุด ต.น้ำผุด อ. เมือง จ.ตรัง เป็นระยะเวลาสองวัน โดยมีกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) กลุ่มสตรีและประชาชนจำนวน 50 คนเข้าร่วมโครงการและมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์จากโรงพยาบาลตรังเป็นผู้บรรยาย   

P1440637_resize

เปิดสะพานข้ามคลองบางกุ้ง

23 พฤษภาคม 2554 นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดสะพานข้ามคลองบางกุ้ง ซึ่งเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 6 ต.บางกุ้ง กับหมู่ที่ 2 ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง สะพานดังกล่าวกว้าง  9 เมตร ยาว  21  เมตร สร้างขึ้นโดยงบประมาณของอบจ.ตรัง