Category: Government

81980803_2957344890963151_8152453539671572480_o

ผู้ใหญ่บ้าน ชีวิน หลงกลาง ผู้บริหารโครงการธนาคารปูม้า บ้านนาชุมเห็ด

ผู้ใหญ่ ชีวิน หลงกลาง ผู้บริหาร ธนาคารปูม้าชุมชนบ้านนาชุมเห็ด ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง โครงการนี้ เป็นหนึ่งในกระบวนการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนชาวประมง ซึงอาศัยความร่วมมือของชาวประมงที่เป็นสมาชิกของชุมชนเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อน

ธีระยุทธ-เอี่ยมตระกูล-ผู้ว่าราชการ-ตรัง

ธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล

 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ชื่อ-สกุล:  ธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ตำแหน่ง:  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง สถานที่เกิด ภูมิลำเนา: จังหวัดนครศรีธรรมราช วัน/เดือน/ปีเกิด: วันที่ 9 เมษายน 2497 การศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   การอบรมและดูงาน – หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 34 – หลักสูตรโรงเรียนนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 37   ประวัติการดำรงตำแหน่ง 7 กันยายน...

governor01

เสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ปัจจุบันเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10  ได้รับการแต่งตั้งให้มาปฏิบัติงานที่จังหวัดตรัง เมื่อ พฤศจิกายน 2554

files40511182105

บูรณศักดิ์ ฤกษ์สำรวจ

บูรณศักดิ์ ฤกษ์สำรวจ (อดีต) ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง (บทสัมภาษณ์เมื่อ ตุลาคม 2552) ถ้าพูดถึงการพัฒนาเมืองตรังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ หน่วยงานแรกที่ทุกคนให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งย่อมหมายถึง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์กรระดับชาติ ที่มีบทบาทหลักในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และ คุณบูรณศักดิ์ ฤกษ์สำรวจ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง ก็เป็นบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่ง ที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวของเมืองตรังให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

IMG_2659

ไมตรี อินทุสุต

ไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (ดำรงตำแหน่งระหว่าง ตุลาคม 2552 – ตุลาคม 2554)  ตำแหน่ง ‘พ่อเมือง’ ของ ไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจึงมีหน้าที่ดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน ทั้งนี้เขามียุทธศาสตร์เพื่อนำพาตรังไปสู่การพัฒนาตามเป้าหมาย โดยแบ่งเป็น 3 ขั้น คือ ตรังพื้นฐาน เน้นการพัฒนากายภาพ ศักยภาพ ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เป็นเรื่องของพื้นฐานทั้งหมดที่มีอยู่ ขณะที่กำลังทำอยู่ภายในอีก 4 ปีนี้ เรียกว่า ตรังเข้มแข็ง เมืองตรังน่าอยู่ และหลังจากปี 2556 จะเข้าสู่ช่วง ตรังทะยาน    

somchai

สมชาย เสียงหลาย

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ให้สัมภาษณ์ขณะดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ)  สำหรับพ.ศ.นี้ ปีที่สังคมไทยต้องการความเข้าใจซึ่งกันและกัน รวมถึงหลอมรวมความแตกต่างให้เกิดเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมนั้นต้องเกิดจากการทำงานในหลายภาคส่วน โดยงานด้านวัฒนธรรมอาจถูกมองว่าเป็นนามธรรมที่จับต้องหรือมองเห็นได้ยากไม่เหมือนงานด้านเศรษฐกิจซึ่งสะท้อนผ่านกราฟดัชนีการค้าการลงทุน