การเดินทาง

การคมนาคมและการขนส่งในจังหวัดตรังสามารถเดินทางหรือขนส่งสินค้าได้  4 ทาง คือ