Category: สินค้าบริโภค

หอยนางรม

หอยนางรม

ชื่อผลิตภัณฑ์ : หอยนางรม ผู้ผลิต : กลุ่มอนุรักษ์หอยนางรม สถานที่ : หมู่ที่  3  ต.วังวน  อ.กันตัง  จ.ตรัง  โทร. 0-7525-1919

การแปรรูปอาหารจากแป้ง  (ขนมปัง)

ขนมปัง

ชื่อผลิตภัณฑ์ : การแปรรูปอาหารจากแป้ง  (ขนมปัง) ผู้ผลิต : นางอุทุมพร   ทองชู สถานที่ : 38  หมู่ที่  1  ต.บางหมาก  อ.กันตัง  จ.ตรัง

ปลากระเบนตากแห้ง

ปลากระเบนตากแห้ง

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ปลากระเบนตากแห้ง ผู้ผลิต : สมาชิกกลุ่มแม่บ้านบ้านพระม่วง สถานที่ : 186  หมู่ที่  4  ต.นาเกลือ  อ.กันตัง  จ.ตรัง  โทร. 0-7520-7920

เครื่องแกง  (ตำมือ)

เครื่องแกง (ตำมือ)

ชื่อผลิตภัณฑ์ : เครื่องแกง  (ตำมือ) ผู้ผลิต : กลุ่มแม่บ้านบินหยีสามัคคี สถานที่ : 52  หมู่ที่  5  ต.ควนธานี  อ.กันตัง  จ.ตรัง   โทร. 0-7526-3123, 0-7526-3131

กะปิจากกุ้ง

กะปิจากกุ้ง

ชื่อผลิตภัณฑ์ : กะปิจากกุ้ง ผู้ผลิต : นางเย็นจิตร  แซ่เลี้ยว สถานที่ : 37  หมู่ที่  4  ต.กันตังใต้  อ.กันตัง  จ.ตรัง

กล้วยฉาบ

กล้วยฉาบ

ชื่อผลิตภัณฑ์ : กล้วยฉาบ ผู้ผลิต : กลุ่มสตรี สถานที่ : หมู่ที่  1  ต.ในเตา  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง

ขนมเค้กขุกมิ่ง

ขนมเค้กขุกมิ่ง

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ขนมเค้กขุกมิ่ง ผู้ผลิต : นายขุกมิ่ง  แซ่เฮง สถานที่ : 5 – 6  ถ.เพชรเกษม  หมู่ที่  3  ต.ลำภูรา  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง  โทร. 0-7528-4080, 0-7528-4118

สุกรขุน

สุกรขุน

ชื่อผลิตภัณฑ์ : สุกรขุน ผู้ผลิต : กลุ่มสามัคคีธรรม  บ้านทุ่งนอก  หมู่ที่  8  ต.บางกุ้ง สถานที่ : 206  หมู่ที่  8  ต.บางกุ้ง  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง  โทรศัพท์ 0-7526-4609

แป้งสาคู

แป้งสาคู

ชื่อผลิตภัณฑ์ : แป้งสาคู ผู้ผลิต : แม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองใหญ่  สถานที่ : 2  หมู่ที่  2  ต.บ้านควน  อ.เมือง  จ.ตรัง 

แกะสลักรูปหนัง

แกะสลักรูปหนัง

ชื่อผลิตภัณฑ์ : แกะสลักรูปหนัง ผู้ผลิต : กลุ่มอาชีพแกะสลักรูปหนัง           สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่  1   ต.ห้วยนาง  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง   โทร.0-7520-9302,  0-7527-1464

ขนมเปี๊ยะนาตาล่วง

ขนมเปี๊ยะนาตาล่วง

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ขนมเปี๊ยะนาตาล่วง ผู้ผลิต : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาตาล่วง สถานที่ : หมู่ที่  6  ต.นาตาล่วง  อ.เมือง  จ.ตรัง   โทรศัพท์ 0-7522-3494

กล้วยอบน้ำผึ้ง

กล้วยอบน้ำผึ้ง

ชื่อผลิตภัณฑ์ : กล้วยอบน้ำผึ้ง ผู้ผลิต : กลุ่มสตรี  กลุ่มเกษตรกร  หมู่ที่ 1, 3  ตำบลนาโต๊ะหมิง สถานที่ : หมู่ที่ 1, 3  ต.นาโต๊ะหมิง  อ.เมือง  จ.ตรัง  โทร. 0-7521-8381

วุ้นมะพร้าว

วุ้นมะพร้าว

ชื่อผลิตภัณฑ์ : วุ้นมะพร้าว ผู้ผลิต : กลุ่มสตรีตำบลโคกหล่อ หมู่ที่  2 สถานที่ : 109  หมู่ที่  2  ต.โคกหล่อ   อ.เมือง   จ.ตรัง   โทรศัพท์ 0-7521-4357

ข้าวเกรียบผลไม้ - สมุนไพร

ข้าวเกรียบผลไม้ – สมุนไพร

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ข้าวเกรียบผลไม้ – สมุนไพร ผู้ผลิต : กลุ่มสตรีแม่บ้านเกษตรกรกลางนาสามัคคี สถานที่ : 51/1  หมู่ที่  9   ต.หนองตรุด  อ.เมือง  จ.ตรัง

ข้าวซ้อมมือนาพละ

ข้าวซ้อมมือนาพละ

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ข้าวซ้อมมือนาพละ ผู้ผลิต : กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลนาพละ สถานที่ : หมู่ที่  7  ต.นาพละ  อ.เมือง  จ.ตรัง  โทร. 0-7521-1165

ข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดหวาน

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ข้าวโพดหวาน ผู้ผลิต : เกษตรกรตำบลนาท่ามใต้ สถานที่ : หมู่ที่ 2,5, 6  ต.นาท่ามใต้  อ.เมือง  จ.ตรัง  โทรศัพท์ 0-7521-1165

กล้วยแปรรูป

กล้วยแปรรูป

ชื่อผลิตภัณฑ์ : กล้วยแปรรูป ผู้ผลิต : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำผุด  บ้านปลวกล้วน   หมู่ที่ 10 สถานที่ติดต่อ : 143/1   หมู่ที่  10  ต.น้ำผุด  อ.เมือง  จ.ตรัง