ผ้าบาติก

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าบาติก

ผู้ผลิต : กลุ่มผ้าบาติก  
      
สถานที่ : 101  หมู่ที่  3  ต.ปากแจ่ม  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง   

ประวัติความเป็นมา : ปี 2538  ได้รับงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด  จำนวน  30,000  บาท  ฝึกอบรมกลุ่มเยาวชนด้านการจัดทำผ้าบาติก  จำนวน  24  คน

   ปี 2543  อุตสาหกรรมจังหวัดจัดสรรงบประมาณฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่สมาชิก  เป็นเงิน  40,000  บาท  จนสมาชิกสามารถพัฒนาฝีมือและผลิตสินค้าจำหน่ายจนเป็นที่รู้จักแพร่หลาย

ลักษณะการใช้งาน : ใช้ตัดเย็บเสื้อผ้าสำหรับสวมใส่, เป็นภาพโชว์ฝาผนัง

สถานที่จำหน่าย : ร้านฟ้าตรัง, ร้านทางเลือก, ร้านถ้ำเล, ร้านเจ้าไหมทัวร์และที่ตั้งกลุ่ม

ราคาที่จำหน่าย : หลาละ  120 – 150  บาท

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>