จักสานใบเตยปาหนัน

ชื่อผลิตภัณฑ์ : จักสานใบเตยปาหนัน

ผู้ผลิต : สมาชิกกลุ่มจักสานใบเตยปาหนัน  บ้านโต๊ะบัน

สถานที่ : 144   หมู่ที่  8   ต.บ่อหิน   อำเภอสิเกา   จ.ตรัง   โทร.0-1396-5123

ประวัติความเป็นมา : เกือบทุกครัวเรือนของหมู่บ้านโต๊ะบันทำจักสานใบเตยปาหนันไว้ใช้สอยในครัวเรือน  เช่น  เฌอ  (ภาชนะใส่ข้าวเปลือกหรือข้าวสาร)  ขมุกยา  สำหรับใส่ยาเส้น  ยาสูบ  ฯลฯ  ขณะนั้นรูปแบบต่าง ๆ  จะเป็นแบบชาวบ้านคิดเองหรือเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้าน  ต่อมามีผู้คนไปพบเห็นก็ซื้อเป็นของใช้และเป็นของที่ระลึก  ทำให้ผู้ผลิตมีรายได้  ในปี 2528  มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มขึ้น  สมาชิกครั้งแรก  17  คน  มีรายได้เฉลี่ย  300 – 500  บาท/เดือน/คน  ปัจจุบันสมาชิก  80  คน  รายได้เฉลี่ย  3,000 – 4,000 บาท/เดือน/คน

ลักษณะการใช้งาน : เป็นของใช้  และของที่ระลึก

สถานที่จำหน่าย : ภายในอำเภอ,  จังหวัดตรัง  จ.กระบี่   จ.สงขลา   จ.ภูเก็ต  จ.สุราษฎร์ธานี  จ.เชียงใหม่  และ กรุงเทพฯ   และมีพ่อค้าคนกลางส่งประเทศญี่ปุ่น  ออสเตรเลีย

ราคาที่จำหน่าย : ชิ้นละ  25 – 1,800  บาท

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>