ข้าวซ้อมมือ

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ข้าวซ้อมมือ

ผู้ผลิต : กลุ่มสตรีอาสาบ้านหนาลา  

สถานที่ : 129/1  หมู่ที่  7  ต.แหลมสอม  อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง  โทร. 0-7524-1116

ประวัติความเป็นมา : ราษฎรทำนาเป็นอาชีพหลักและไม่มีพ่อค้ามาซื้อข้าวเปลือกในหมู่บ้าน  กลุ่มสตรีในหมู่บ้านจึงได้รวมตัวกันริเริ่มทำข้าวซ้อมมือขึ้นมา  เพื่อบริโภคกันเองในหมู่บ้าน  และได้ทำขึ้นขายเพิ่มเสริมรายได้แก่กลุ่มสตรี

ลักษณะการใช้งาน : ใช้เป็นอาหาร   

สถานที่จำหน่าย : ในหมู่บ้านและตำบลแหลมสอม

ราคาที่จำหน่าย : กิโลกรัมละ  15  บาท

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>