มาลัยดินหอม

ชื่อผลิตภัณฑ์ : มาลัยดินหอม

ผู้ผลิต : บุญเรือน  ใต้การ  
   
สถานที่ : หมู่ที่  3  ต.ท่างิ้ว  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง

ประวัติความเป็นมา : สมาชิกในหมู่บ้านว่างงานและต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  จึงรวมกลุ่มทำมาลัยโดยใช้ดินหอม  เพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว

ลักษณะการใช้งาน : ใช้ในงานมงคลต่าง ๆ ได้ทุกงาน

สถานที่จำหน่าย : หมู่ที่  3  ต.ท่างิ้ว  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง

ราคาที่จำหน่าย : แล้วแต่ขนาด  ราคา 20 – 30  บาท

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>