แกะสลักรูปหนัง

ชื่อผลิตภัณฑ์ : แกะสลักรูปหนัง

ผู้ผลิต : กลุ่มอาชีพแกะสลักรูปหนัง 
        
สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่  1   ต.ห้วยนาง  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง   โทร.0-7520-9302,  0-7527-1464

ประวัติความเป็นมา : กลุ่มอาชีพแกะสลักรูปหนัง  จัดตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2539  โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน  และนายสุวิทย์  ชูศรี  เป็นแกนนำ  สมาชิกก่อตั้ง  20  คน  ทุนดำเนินการ  10,000  บาท  ปัจจุบันมีสมาชิก  35  คน  ทุนดำเนินการ  48,000  บาท
กิจกรรมของกลุ่มแกะสลักรูปหนัง  และรูปต่าง ๆ มากมาย

ลักษณะการใช้งาน : ใช้ตกแต่งประดับฝาผนังห้องและอาคาร  เป็นของฝากและของที่ระลึก

สถานที่จำหน่าย : อาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่  1  ต.ห้วยนาง  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง/  ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองจังหวัดตรัง

ราคาที่จำหน่าย : ราคาเริ่มต้นที่  30  บาทขึ้นไป

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>