สุกรขุน

ชื่อผลิตภัณฑ์ : สุกรขุน

ผู้ผลิต : กลุ่มสามัคคีธรรม  บ้านทุ่งนอก  หมู่ที่  8  ต.บางกุ้ง

สถานที่ : 206  หมู่ที่  8  ต.บางกุ้ง  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง  โทรศัพท์ 0-7526-4609

ประวัติความเป็นมา : จัดตั้งกลุ่มเมื่อ พ.ศ. 2542  โดยนายวิรัช  วัฒนะ  ตำแหน่ง แพทย์ประจำตำบลบางกุ้ง  มีสมาชิก  12  คน  วัตถุประสงค์เพื่อเลี้ยงสุกรขุนขาย  โดยเน้นชำแหละขายตามตลาดนัดภายในและภายนอกตำบลใกล้เคียง  สมาชิกกลุ่มสามารถยึดเป็นอาชีพเสริม  ต่อมาในปี  2544  กลุ่มได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.บางกุ้ง  เป็นเงิน  100,000  บาท  กลุ่มได้ขยายกิจการเพิ่มขึ้น

ลักษณะการใช้งาน : เป็นอาหาร

สถานที่จำหน่าย : 206  หมู่ที่  8  ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง

ราคาที่จำหน่าย : ตามราคาในท้องตลาด

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>