แปรรูปอาหารทะเล (ทำปลาเค็ม)

ชื่อผลิตภัณฑ์ : แปรรูปอาหารทะเล  (ทำปลาเค็ม)

ผู้ผลิต : กลุ่มสตรีบ้านหาดทรายทอง

สถานที่ : หมู่ที่  4  ต.เกาะสุกร   อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง

ประวัติความเป็นมา : ราษฎรในหมู่บ้านหมู่ที่  4  ต.เกาะสุกร  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำประมงชายฝั่ง เมื่อหาปลามาได้ก็ขายส่งให้พ่อค้า  มีปลาบางชนิดที่ขายไม่ได้ราคา  ทำให้แต่ละครัวเรือนแปรรูปทำเป็นปลาเค็ม  เพื่อเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบให้มีราคาสูงขึ้น  และสามารถเก็บไว้กินช่วงที่ไม่ออกหาปลา  ต่อมามีการรวมกลุ่มกันขายและผลิตโดยกลุ่มสตรีบ้านหาดทรายทอง  และทำการปรับปรุงคุณภาพด้วย

ลักษณะการใช้งาน : ใช้เป็นอาหารประเภทอาหารคาว

สถานที่จำหน่าย : ที่กลุ่มและงานและงานแสดงสินค้า

ราคาที่จำหน่าย : กิโลกรัมละ  50  บาท  มีการบรรจุตั้งแต่ขนาด  1/2 กิโลกรัมขึ้นไป

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>