กล้วยแปรรูป

ชื่อผลิตภัณฑ์ : กล้วยแปรรูป

ผู้ผลิต : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำผุด  บ้านปลวกล้วน   หมู่ที่ 10

สถานที่ติดต่อ : 143/1   หมู่ที่  10  ต.น้ำผุด  อ.เมือง  จ.ตรัง

ประวัติความเป็นมา : เริ่มจัดตั้งกลุ่มเมื่อปี 2530  ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มจำนวน  25  คน  กิจกรรมที่มีความก้าวหน้าคือ  การแปรรูปผลผลิตเกษตร  ได้แก่  การทำกล้วยฉาบจากกล้วยหักมุก  กล้วยไข่  กล้วยน้ำว้า  และการทำกล้วยกวน  และอื่น ๆ ตามฤดูกาลที่มีวัตถุดิบ  สำหรับผลิตภัณฑ์ที่นิยม  เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง  และต่างจังหวัด  คือ  กล้วยหักมุกฉาบ  ปัจจุบันมีการผลิตเพิ่มขึ้น  และขยายเป็นธุรกิจขนาดย่อม

ลักษณะการใช้งาน : ใช้รับประทานเป็นของขบเคี้ยว  เป็นของฝาก

สถานที่จำหน่าย : ทั้งในและต่างจังหวัด

ราคาที่จำหน่าย : ถุงละ  20  บาท

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>