ผักปลอดสารพิษ

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผักปลอดสารพิษ

ผู้ผลิต : กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านทุ่งส้มป่อย

สถานที่ : ศาลาอเนกประสงค์  หมู่ที่  4  ต.ละมอ   อ.นาโยง   จ.ตรัง   โทร. 0-7529-6126

ประวัติความเป็นมา : บ้านทุ่งส้มป่อยเป็นชุมชนที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์  เหมาะสมต่อการทำการเกษตรกรรมธรรมชาติ  กลุ่มสตรีในชุมชนจึงได้ทำการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ  ตลอดจนเก็บเกี่ยวพืชผักธรรมชาติมาจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมของสมาชิก  และได้รับความนิยมบริโภคจากตลาดนอกชุมชนเป็นอย่างยิ่ง

ลักษณะการใช้งาน : ใช้ประกอบอาหาร  บริโภค

สถานที่จำหน่าย : ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งส้มป่อย   หมู่ที่  4  ต.ละมอ  อ.นาโยง  จ.ตรัง

ราคาที่จำหน่าย : พืชผักจำหน่ายกำละ   5  บาท

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>