แปรรูปอาหารทะเล (กะปิ, ปลาเค็ม, กุ้งแห้ง)

 

ชื่อผลิตภัณฑ์ : แปรรูปอาหารทะเล (กะปิ, ปลาเค็ม, กุ้งแห้ง)

ผู้ผลิต : ราษฎรบ้านปากปรนตก (นางฉลวย งูตูล)

สถานที่ : 43/1 หมู่ที่ 1 ต.หาดสำราญ กิ่ง อ.หาดสำราญ จ.ตรัง โทร.0-7520-8217

ประวัติความเป็นมา : ราษฎรส่วนใหญ่ของบ้านปากปรนประกอบอาชีพประมงเล็กชายฝั่ง ได้ผลผลิตสัตว์น้ำเล็ก ๆ เช่น กุ้ง ปลาตัวเล็ก จึงได้นำมาแปรรูปเป็นกุ้งแห้ง ปลาเค็ม กะปิ ส่งขายในแต่ละครัวเรือน ต่อมาประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน ได้ดำเนินการรวมกลุ่มเพื่อขาย โดยการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารและจัดหาทุนเพื่อสนับสนุน

ลักษณะการใช้งาน : ใช้ประกอบอาหาร เหมาะสำหรับเป็นของฝาก

สถานที่จำหน่าย : ที่ทำการกลุ่ม เลขที่ 43/1 หมู่ที่ 1 ตำบลหาดสำราญ กิ่งอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง

ราคาที่จำหน่าย :

- กุ้งแห้งขายส่งกิโลกรัมละ 240 บาท ขายปลีกกิโลกรัมละ 250 – 270 บาท

- ปลาเค็มตัวเล็กตากแห้ง ขายส่งกิโลกรัมละ 80 บาท ขายปลีกกิโลกรัมละ 100 บาท

- กะปิ ขายส่งกิโลกรัมละ 90 บาท ขายปลีกกิโลกรัมละ 100 บาท

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>