ชาวตรังใจกว้าง สร้างแต่ความดี : คำขวัญอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองตรัง

ชาวตรังใจกว้าง สร้างแต่ความดี แม้จะเหมือนกับคำขวัญจังหวัดอื่นตรงที่เป็นข้อธรรมะ เป็นนามธรรม แต่เป็นข้อธรรมะที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดธรรมโดยตรง เป็นการมุ่งเน้นคุณค่าทางด้านประชาธิปไตยมากกว่าคุณค่าทางด้านศีลธรรมดังที่ปรากฏในคำขวัญของจังหวัดอื่นๆ โดยเฉพาะวรรคแรก ชาวตรังใจกว้าง ซึ่งถือเป็นความหมายหลัก ส่วนวรรคหลังสร้างแต่ความดี เป็นความหมายรองที่ตามมา

ด้วยเนื้อหาที่มุ่งเน้นคุณค่าทางด้านประชาธิปไตย จากวรรคต้นของคำขวัญที่ว่า ชาวตรังใจกว้าง นี้เองที่ทำให้ คำขวัญจังหวัดตรังมีความเป็นเอกลักษณ์ที่มุ่งเน้นคุณค่าทางด้านประชาธิปไตย ไม่ได้มุ่งเน้นคุณค่าทางด้านธรรมะโดยตรง ตามหมวดธรรมะที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนา

ความแปลกในคำขวัญ โดยวรรคแรก ชาวตรังใจกว้าง ถือเป็นความหมายหลัก หมายถึง ใจใหญ่ ใจยาว (คบเพื่อน) ใจไม่คับแคบ (ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น) ผู้เขียนเชื่อว่าน่าจะมากจากกระบวนการขับเคลื่อนนำเอาส่วนเกินกินเกินใช้ ไปแลกเปลี่ยนนำมาซึ่งส่วนขาดอันเป็นส่วนเกิดกินเกินใช้ในชุมชนอื่น วนเวียนขับเคลื่อนไปพึ่งพิงกันระหว่างหมู่ตรังเขา ตรังนา และตรังเล การขับเคลื่อนไปมาระหว่างหมู่ดังกล่าว น่าจะเป็นรากเหง้าของความเป็นคนใจยาวใจใหญ่ ประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่ง น่าเชื่อว่า ชาวตรังใจกว้าง มีหน่อเนื้อมาจากงานฉลองรัฐธรรมนูญ งานประจำปีที่มีการตอกย้ำเรื่องการเมือง การประชาธิปไตยมายาวนานก็เป็นได้

คำขวัญ ชาวตรังใจกว้าง สร้างแต่ความดี จะเกิดก่อหน่อเนื้อมาจากเหตุปัจจัยใดก็ตาม แต่ความหมายที่มุ่งเน้นคุณค่าทางด้านประชาธิปไตย คือความเป็นเอกลักษณ์ของคำขวัญจังหวัดตรัง คุณค่าแห่งความเป็นคนใจกว้าง ใจใหญ่ ใจยาว ใจไม่คับแคบ ย่อมฝังเร้นซึมลึก อยู่ในความเป็นคนตรังไม่มากก็น้อย เพียงพอที่จะบอกว่า นี่แหละ นิสัยใจคออันเป็นเอกลักษณ์ของคนเมืองตรัง

 

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>