ธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล

 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

ชื่อ-สกุล:  ธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล

ตำแหน่ง:  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

สถานที่เกิด ภูมิลำเนา: จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัน/เดือน/ปีเกิด: วันที่ 9 เมษายน 2497

การศึกษา

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 •  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

การอบรมและดูงาน

- หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 34

- หลักสูตรโรงเรียนนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 37

 

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

 • 7 กันยายน 2538 -13 ตุลาคม 2539 ดำรงตำแหน่งนายอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
 • 14 ตุลาคม 2539 – 21 พฤศจิกายน 2542 ดำรงตำแหน่งนายอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • 22 พฤศจิกายน 2542 – 5 ตุลาคม 2546 ดำรงตำแหน่งนายอำเภอพุนพิน จัหวัดสุราษฎร์ธานี
 • 6 ตุลาคม 2546 – 30 ตุลาคม 2547 ดำรงตำแหน่งนายอำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 • 1 พฤศจิกายน 2547 – 18 ธันวาคม 2548 ดำรงตำแหน่งนายอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • 19 ธันวาคม 2548 -7 ตุลาคม 2550 ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • 8 ธันวาคม 2550 – 19 พฤษภาคม 2551 ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • 20 พฤษภาคม 2551 – 25 ตุลาคม 2552 ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการ จังหวัดพังงา
 • 26 ตุลาคม 2552 – 3 ตุลาคม 2553 ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการ จังหวัดภูเก็ต
 • 24 ตุลาคม 2553 – 26 เมษายน 2555 ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • 27 เมษายน 2555 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

 

รางวัลและเกียรติคุณ

 •   ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2544

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>