ลิเกป่า

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ลิเกป่า

ผู้ผลิต : นางประเทือง   คงแก้ว 
  
สถานที่ : 25  หมู่ที่  5   ต.โคกยาง  อ.กันตัง  จ.ตรัง  โทร. 0-7525-1919

ประวัติความเป็นมา : ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ  ตราบจนปัจจุบัน  มีคณะนี้คณะเดียวที่ยังรักษาไว้เป็นแบบอย่างลิเกป่า

ลักษณะการใช้งาน : รับแสดงงานต่าง ๆ 
     
ราคาที่จำหน่าย
: คืนละ  4,000 – 5,000 บาท

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>