คณะกลองยาว

 

ชื่อผลิตภัณฑ์ : คณะกลองยาว 

ผู้ผลิต : นางปรีดา   หกสี่   หัวหน้าคณะกลองยาวทุ่งใหญ่สามัคคี 
         
สถานที่ : 125  หมู่ที่  3  ต.ท่าสะบ้า  อ.วังวิเศษ  จ.ตรัง  โทร. 0-1979-6092

ประวัติความเป็นมา : สมัยก่อนชาวบ้านในเขตตำบลท่าสะบ้านิยมใช้กลองยาวในงานประเพณีหรืองานพิธีต่าง ๆ  เช่น  งานทอดกฐิน  ทอดผ้าป่า  งานบวช  งานศพ  และงานพิธีการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ จนทำให้กลองยาวเป็นการแสดงที่ชาวบ้านสนใจและได้ฝึกสอนให้คนรุ่นหลังสืบทอดกันมา  จนปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองและราชการ  จนมีคณะกลองยาวทุกหมู่บ้าน  โดยรับแสดงในงานพิธีต่าง ๆ ทั้งในและนอกพื้นที่  ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากอาชีพทำสวน

ลักษณะการใช้งาน : รับแสดงในงานประเพณี/งานพิธีต่าง ๆ

สถานที่จำหน่าย : 125  หมู่ที่  3  บ้านทุ่งใหญ่  ต.ท่าสะบ้า  อ.วังวิเศษ  จ.ตรัง

ราคาที่จำหน่าย : ค่าบริการครั้งละ  2,500 – 3,000  บาท

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>