Articles Comments

http://www.iamtrang.com » สินค้าอุปโภค » เทริดมโนราห์

เทริดมโนราห์

ชื่อผลิตภัณฑ์ : เทริดมโนราห์

ผู้ผลิต : นายประเทือง   สัจบุตร  
        
สถานที่ : 183   หมู่ที่  4  ต.นาข้าวเสีย  อ.นาโยง  จ.ตรัง  โทร. 0-7529-9733

ประวัติความเป็นมา : การรำมโนราห์เป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านที่นิยมกันแพร่หลายในชุมชนชนบท  ภาคใต้ในอดีต  ขณะที่การทำเทริดมโนราห์ก็ได้รับการถ่ายทอดฝีมือจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งในครอบครัว  ประกอบกับเพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านจึงได้มีการรวมกลุ่มผู้สนใจฝึกฝนการทำเทริดมโนราห์  ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้ได้รับการสืบทอดไว้ต่อไป และเป็นการสร้างเสริมรายได้และการมีงานทำให้กับผู้สนใจได้อีกทางหนึ่ง

ลักษณะการใช้งาน : ใช้ในการแสดงมโนราห์พื้นบ้านและสมัยใหม่

สถานที่จำหน่าย : 183  ม.4  ต.นาข้าวเสีย  อ.นาโยง  จ.ตรัง 

ราคาที่จำหน่าย : 3,000  บาท

Comments

comments

Filed under: สินค้าอุปโภค

Leave a Reply