บุคคลผู้มีชื่อเสียงทางการเมือง-พร ศรีไตรรัตน์ : จากชีวิตครู ถึงผู้แทนชาวบ้าน

นายพร  ศรีไตรรัตน์  หรือครูพร  ยึดถือคุณธรรมเป็นหลัก  มีจิตควิญญาณของความเป็นครูอย่างเต็มเปี่ยมปฎิบัติตนเป็นตัวอย่างแก่ชนรุ่นหลัง  และเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า  ครูพรทำได้  จึงไม่แปลกที่ครูพรจะเป็นที่รักและได้รับความนับถือจากครูตรังและคนตรังทั้งจังหวัด  นายพร  ศรีไตรรัตน์  เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๔๕๖  ที่บ้านท่าพญา ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  เดิมชื่อ เจ้ง  สร้างตั้น  เป็นบุตรคนโตของนายเลี่ยง  นางติ้ว  ศรีไตรรัตน์  มีน้องชายหญิงรวม ๓ คน
     นายพรศึกษาระดับประถมที่โรงเรียนประชาบาลบ้านนาและโรงเรียนประชาบาลท่าพญา  อำเภอปะเหลียน ระดับมัธยมที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ  ต่อมาเข่าอุปสมบทและสอบได้นักธรรมตรี พ.ศ. ๒๔๗๕ แต่ด้วยความตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบในฐานะบุตรคนโต  ประกอบกับพ่อแม่มีอายุมาก จึงลาสิกขาบทมาเป็นครู ได้เลื่อนเป็นครูใหญ่โรงเรียนท่าพญาในเวลาต่อมา  ด้วยความรักเรียนและความมีมุมานะ ได้ศึกษาด้วยตนเอง  สอบได้ครูพิเศษมูล (พ.) พ.ศ. ๒๔๗๘ วิชาครูประถม (พ.ป.)พ.ศ. ๒๔๘๓ ต่อมาได้รับตำแหน่งเป็นครูตรวจการประถมศึกษาอำเภอปะเหลียน  ได้รับการบรรจุเป็นศึกษาธิการอำเภอปะเหลียน  ย่านตาขาว กันตัง และเมืองตรัง เป็นศึกษาธิการอำเภอโท และตำแหน่งสุดท้ายเป็นศึกษาธิการอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
     นายพรครองชีวิตอย่างเรียบง่าย ปฎิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี ทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียร มองเห็นและเข้าใจปัญหาของเพื่อนครู  พยายามช่วยเหลือเพื่อนครู คลี่คลายปัญหาอย่างจริงใจ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติและยกย่องผู้บังคับบัญชา  มองเห็นความสำคัญของการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  จึงริเริ่มการจัดงานประจำปีงานปีใหม่ของอำเภอย่านตาขาว เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘  และงานประเพณีรอยกระทงที่อำเภอกันตัง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔
     งานครูทำให้นายพรพบปัญหามากมายในการอบรมให้เยาวชนเป็นคนดี ขณะดำรงตำแหน่งนายกยุวพุทธิกสมาคมส่งเสริมให้นักเ รียนศึกษาธรรมะแล้วส่งเข้าสมทบสอบที่ส่วนกลาง  มีนักเรียนสอบได้ธรรมศึกษาตรีเป็นจำนวนมาก นับเป็นการปลูกฝังคุณธรรมในตัวเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันไม่ให้หลงผิดประพฤติเสื่อมเสีย  และในฐานะกรรมการเลขานุการของคณะกรรมการจัดหาและสร้างสนามกีฬา  ที่ทุ่งหนองบัวหรือพรุบัว (ท้ายพรุ)ได้ยืนหยัดฟันฝ่าอุปสรรคเกี่ยวกับการที่ชาวบ้านไม่ยอมคืนที่ครอบครองจนสำเร็จ  จัดสร้างสนามกีฬงหวัดได้เสร็จเรียบร้อย ใน พ.ศ. ๒๕๒๖  งานชิ้นนี้ทำให้นายพรภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง  ถึงกับได้กล่าวว่า  ได้จัดหาที่เล่นออกกำลังกายให้แก่ลูกหลานแล้ว
     นายพรหันเหจากงานศืกษามาลงสมัครผู้แทนราษฎรและได้รับการเลือกตั้ง ๒ ครั้ง สมักสมัครในนามของพรรคสหประชาไทย พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้รับเลือกพร้อมกับนายชวน  หลีกภัย  ครั้งที่ ๒ ได้รับเลือกในนามพรรคกิจสังคม พ.ศ. ๒๕๒๒ นายพรมีทรรศนะเกี่ยวกับงานในหน้าที่ผู้แทนราษฎรว่าเป็นงานหนักและมีปัญหามาก  เขาทำงานอย่างเอาจริงเอาจังทุ่มชีวิตจิตใจให้แก่งานโดยไม่คิดถึงตัวเองหรือครอบครัว
     ผลงานจากการเป็นผู้แทนราษฎรของนายพรเป็นผลงานที่มุ่งสร้างความเจริญให้ท้องถิ่นและการให้บริการ เช่น การเสนอขอให้เปิดเดินขบวนรถเร็วตรัง – กรุงเทพฯ การขอใช้ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติให้วิทยาลัยเกษตรกรรมตรัง ๓,๐๐๐  ไร่  ขอที่ราชพัสดุให้โรงเรียนการช่างตรัง (ชาย – หญิง) ซึ่งได้แก่วิทยาลัยเทคนิคตรังและวิทยาลัยสารพัดช่างปัจจุบัน

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>