บุคคลผู้มีชื่อเสียงทางพัฒนาสังคม-พระครูบริสุทธิศีลาจารย์ (หลวงปู่ลบ) : ผู้สร้างโรงเรียนแห่งแรกของเมืองตรัง

หลวงปู่ลบ เป็นบุตรขุนรามสุรเดช(ปาน) และนางปราง เกิดเมื่อ ๒๔ กรกฎาคม ๒๓๙๗ ที่ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ ๑๒ ปี เมื่ออายุ ๑๙ ปี ลาสิกขาบทเข้ารับราชการเป็นเสมียนตรี ๒ ปี ต่อมาบิดาถึงแก่กรรม จึงเข้าอุปสมบทเป็นภิกษุ ณ วัดควนธานี

ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เรื่อยมา ที่สำคัญคือ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓ มีราชทินนามว่า “พระครูบริสุทธิ ศีลาจารย์ฑิสังฆปาโมกข์”

ในปี พ.ศ. ๒๔๓๖ พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ได้ย้ายเมืองจากควนธานีไปตั้งใหม่ที่กันตัง ได้นิมนต์พระธมสุวณโณ (ลบ ทวิสุวรรณ) จากวัดควนธานีให้ไปร่วมสร้างบ้านแปงเมือง สร้าง วัดกันตัง ใกล้กับสถานที่ราชการอื่นๆ แต่ที่คับแคบ ต่อมาจึงย้ายที่ตั้งัวัดมาอยู่ปัจจุบัน

หลวงปู่ลบ ช่วยเหลือพระยารัษฎาฯ ในด้านการศึกษาอย่างเต็มกำลัง โดยจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในบริเวณวัด ชื่อว่าโรงเรียนลบจรุงวิทยา นับเป็นโรงเรียนตัวอย่างของจังหวัดตรังโรงแรก จัดหาครูมาจากที่ต่างๆ เช่น นครศรีธรรมราช ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเมืองตรังและประทับที่วัดกันตัง ประทานนามวัดเสียใหม่ว่า วัดตรังคภูมิพุทธาวาส พร้อมนามโรงเรียนว่า โรงเรียนตรังคภูมิ์ โรงเรียนนี้ ปัจจุบันคือ โรงเรียนเศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส

หลวงปู่ลบเป็นนามที่พุทธศาสนิกชนชาวตรัง โดยเฉพาะที่เมืองเก่าเอ่ยนามด้วยความเคารพนับถือเลื่อมใสท่านเป็นปูชนียบุคคลที่มีคุณูปการต่อศาสนาและการศึกษาในเมืองตรังและจัดว่าเป็นผู้วางรากฐานทางการศึกษาของเมืองอย่างแท้จริงผู้หนึ่ง

หลวงปู่ลบ เป็นพระซึ่งพระยารัษฎาฯ เคารพเป็นอย่างยิ่ง เมื่อจะเดินทางไกลไปที่ใดก็จะกราบขอพรจากหลวงปู่เสมอ จวบจนพระยารัษฎาฯ ถึงแก่อนิจกรรมไปแล้ว หม่อมแคล้ว ณ ระนอง ผู้ภริยาก็ปฎิบัติตนเป็นอุบาสิกาที่มีความเลื่อมใสต่อหลวงปู่ลบดุจเดียวกับพระยารัษฎาฯ

เมื่อเรือถลางเข้าเทียบท่ากันตัง ทหารประจำเรือ ตั้งแต่นายทหารถึงพลทหาร จะต้องขึ้นไปกราบขอพรหลวงปู่ลบเพื่อความเป็นสิริมงคล

ท่านเป็นผู้มีตบะแก่กล้า มีความแจ่มใสอยู่เป็นนิจ พูดจาเป็นที่ชอบพอของผู้ใหญ่ ทั้งฝ่ายคฤหัสถ์และบรรพชิต ท่านดูลักษณะคนได้อย่างแม่นยำ เด็กที่ท่านเลี้ยงไว้จะมีความเจริญก้าวหน้าสูงท่านเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อสัตว์มาก จึงเลี้ยงสัตว์ไว้ภายในวัดหลายชนิด สัตว์ดุร้ายเมื่อท่านเลี้ยงแล้วจะกลายเป็นสัตว์เชื่อง กล่าวกันว่าท่านเลี้ยงกวางไว้ แล้วปล่อยให้เข่าป่าไป แต่พอท่านเรียกเรียกกวางนั้นจะกลับมาหาท่าน

แม้ชีวิตของท่านจะล่วงลับไปนานแล้ว หลวงปู่ลบก็เป็นที่เคารพสักการะของชาวตรังที่อำเภอกันตังและใกล้เคียง จะมีผู้ไปขอพรจากรูปหล่อจำลองของท่านเสมอ ในวันสงกรานต์ของทุกๆปี ชาวกันตังจะนำรูปหล่อของท่านไปแห่รอบเมืองและกลับมาสรงน้ำสงกรานต์น้ำที่สรงนั้นจะถูกรองรับไปเก็บไว้ที่บ้านเพื่อความเป็นสิรอมงคลและเพื่อใช้บัดเป่าสิ่งไม่ดีทั้งหลาย

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>