ผ้าห่มจากเศษผ้า

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าห่มจากเศษผ้า

ผู้ผลิต : กลุ่มอาชีพสตรี  หมู่ที่  4  ต.วังคีรี  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง

สถานที่ : หมู่ที่  4  ต.วังคีรี  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง  โทร. 0-7526-4054

ประวัติความเป็นมา : กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา  หมู่ที่  4  ต.วังคีรี  ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ “อช.ร่วมกันแบ่งปันภูมิปัญญา”  โดยได้เดินทางไปเรียนการเย็บผ้าห่มจากเศษผ้าที่อำเภอท่าวุ้ง  จ.ลพบุรี  และได้กลับมาสอนการตัดเย็บผ้าห่มให้แก่สตรีและผู้สนใจในหมู่บ้าน  แล้วจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพสตรีเย็บผ้าห่ม จากเศษผ้าขึ้น  โดยมีสมาชิกจำนวน  30  คน 

ลักษณะการใช้งาน : ใช้เป็นผ้าห่มกันหนาว

สถานที่จำหน่าย : ที่ทำการกลุ่มฯ  หมู่ที่  4  ต.วังคีรี  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง

ราคาที่จำหน่าย : 200 – 500  บาท

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>