กะปิจากกุ้ง

ชื่อผลิตภัณฑ์ : กะปิจากกุ้ง

ผู้ผลิต : นางเย็นจิตร  แซ่เลี้ยว

สถานที่ : 37  หมู่ที่  4  ต.กันตังใต้  อ.กันตัง  จ.ตรัง

ประวัติความเป็นมา : ราษฎรมีอาชีพการประมง  ทำสวนยางพาราและปลูกพืชผักต่าง ๆ สำหรับอาชีพการประมง  ราษฎรได้จับสัตว์น้ำทะเลจำหน่ายเป็นรายได้ส่วนหนึ่ง  ส่วนกุ้งที่จับได้นำไปแปรรูปเป็นกะปิกุ้ง  เนื่องจากสมาชิกกลุ่มมีประสบการณ์การทำกะปิกุ้งและได้ปรับปรุงคุณภาพจนเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ได้จำหน่ายในหมู่บ้านและหมู่บ้านอื่น

ลักษณะการใช้งาน : ประกอบปรุงอาหาร

สถานที่จำหน่าย : 37  หมู่ที่  4  ต.กันตังใต้  อ.กันตัง  จ.ตรัง 

ราคาที่จำหน่าย : กล่องละ  45  บาท

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>