จาก

nypa-3989109_1280

จาก พืชอีกชนิดหนึ่งที่เป็นพืชตระกูลปาล์มเช่นเดียวกับสาคูคือจาก (Atap palm) ที่อยู่ของจากคือป่าชายเลน บริเวณน้ำกร่อย มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Nypa fruticans Wurmb แหล่งจากของจังหวัดตรังเป็นแนวขนานกับแม่น้ำตรัง เขตอำเภอกันตัง เริ่มตั้งแต่ตำบลบางหมากตอนล่าง ย่านซื่อ คลองลุ บ่อน้ำร้อน ลงมาจนถึงตำบลกันตังใต้ ตามชายฝั่งแม่น้ำปะเหลียนก็มีอยู่ตรงบริเวณบ้านแหลม ตำบลวังวน และพื่นที่อื่นๆ ที่น้ำทะเลขึ้นถึง หมู่บ้านริมแม่น้ำจึงมีอาชีพทำใบจากกันมาแต่ดั้งเดิม แหล่งใหญ่ที่สุดที่ยังคงทำใบจากสำหรับมวนยาสูบส่งขายและสืบทอดวิถีชีวิตริมแม่น้ำกับป่าจากมาจนปัจจุบันคือตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง

 

กระบวนการทำใบจากเริ่มด้วยการตัดยอดจากมาก่อน ปัจจุบันยอดจากที่ใช้ทำอยู่ที่ย่านซื่อนั้นจะไปซื้อมาจากที่อื่นๆ ด้วย เช่น เกาะจาก กันตังใต้ โดยใช้วิธีเหมาสวน ราคาขึ้อยู่กับว่าจะมีจากมากน้อยเพียงใด ได้มาแล้วจะต้องสับยอดมัดรวมกันไว้แล้วไปรมกำมะถัน 1 วัน เพื่อให้ยอดจากแห้ง สียอดจากจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนๆ จากนั้นก็เอามาลอก แล้วช่อยอดจาก คือมัดรวมเป็นกระจุกแขวนไว้ใต้ถุนหรือในโรงจาก ใช้เวลา5 – 7

วันกว่าจะแห้ง แล้วเข้ารมกำมะถันอีก 1 วัน หลังจากนั้นจึงนำมาตัดยาวประมาณ 3.5 นิ้ว บรรจุถึงส่งขายได้ ผู้รับซื้อคือพ่อค้าคนกลางในตลาด นำไปขายส่งต่างจังหวัด เช่น นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง

 

เรื่องการรมกำมะถันนั้น พวกที่ทำรายย่อยจะไม่รม เพราะมีกลิ่นเหม็น ลูกค้าบางกลุ่มไม่ชอบ แต่มีข้อเสียคือใบจากจะมีสีแดง ส่วนที่รมกำมะถันจะมีสีเหลืองอ่อนๆ ดูสวยงามกว่า

 

นอกจากใช้ทำใบจากมวนยาสูบแล้ว จากยังมีประโยชน์อื่นๆ อีกมาก เช่น ทำน้ำตาลจาก ผลจากรับประทานสดและเชื่อม ใบจากอ่อนใช้สานติหมา ภาชนะตักน้ำ ก้านจากที่ลอกแล้วเอามาเหลาใช้สาน กันหม้อ หรือเสวียน หม้อ และภาชนะต่างๆ ทำไม้กวาดก้านจากก็ได้ ใบจากที่ไม่แก่มากนักใช้ห่อขนมจาก ทางจากทำไม้ฟืน โพรงจากหรือกอจากที่ตายแล้วกลายเป็นทุ่นให้เด็กใช้เกาะหัดว่ายน้ำ ใบจากแก่ใช้เย็บจากมุงหลังคา จากมุงหลังคานี้ในสมัยก่อนเป็นสินค้าส่งออกไปขายถึงปีนังและมลายูด้วย

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>