เสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ปัจจุบันเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10  ได้รับการแต่งตั้งให้มาปฏิบัติงานที่จังหวัดตรัง เมื่อ พฤศจิกายน 2554

ประวัติส่วนตัว

สถานที่เกิด ภูมิลำเนา อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

เกิดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2497

อายุ 58 ปี สถานภาพ สมรส

ประวัติการศึกษา และดูงาน

- รัฐศาสตรบัณฑิต ( ร.บ. ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( ศศ.ม.) (รัฐศาสตร์)

- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( ศษ.ม.) (การบริหารการศึกษา)

- โรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 28

- โรงเรียนนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 31

- ศึกษาดูงานการพัฒนาชนบท สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี มาเลเซีย ฯลฯ

- ศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ประเทศอิสราเอล

- ศึกษาดูงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาประเทศ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์

- ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประเทศอิตาลี

ประวัติการรับราชการที่สำคัญ

- รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอปากชม จังหวัดเลย

- นายอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

- นายอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

- นายอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

- นายอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

- ผู้อำนวยการส่วนกิจกรรมมวลชน สำนักงานประสานงานมวลชน กรมการปกครอง

- ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ( เลื่อนระดับ 9 ) พ.ศ. 2542

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2544 – 3 ธันวาคม 2549

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2549 – 30 กันยายน 2550

- ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม2550

-ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 7 พฤษภาคม 2552- 30 กันยายน 2553

ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ

- ประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาและดำเนินการก่อสร้างเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ.2532 – 2536)

- เลขานุการศูนย์ติดตามสถานการณ์เลือกตั้ง กระทรวงมหาดไทย (ช่วงเลือกตั้งทั่วไป)

- เลขานุการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน (ศชช.) กระทรวงมหาดไทย (กรณีการแก้ไขปัญหาการชุมนุมประท้วงเรียกร้องของประชาชนต่อรัฐบาล)

- เลขานุการคณะทำงานแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน โครงการเขื่อน และโครงการของรัฐที่มีผลกระทบต่อราษฎร สำนักนายกรัฐมนตรี

- ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง ในลำดับที่ 9

- รับผิดชอบงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลและเกียรติคุณ

- รางวัลปลัดอำเภอผู้มีผลงานดีเด่น กองทัพภาคที่ 2 ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร พ.ศ.2521

- รางวัลข้าราชการขวัญใจประชาชน จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2522

- รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2526 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

- รางวัลชนะเลิศการประกวดแหล่งน้ำขนาดกลาง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

- รางวัลพระราชทานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี

- รางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นระดับภาค , หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองระดับภาค อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

- รางวัลชนะเลิศสำนักทะเบียนดีเด่น อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

- รางวัลชนะเลิศอำเภอดีเด่น อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งนายอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ปม.)

- ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ปช.)

You may also like...