IamTrang.com จัดประกวดงานเขียน หัวข้อ ‘ตรังคือบ้านของฉัน’

13872752_10210214697386744_3990393489454853864_n

เว็บไซต์ IamTrang.com ขอเชิญชวนชาวตรังทุกท่าน ส่งผลงานเขียน เข้าประกวดในหัวข้อ ’ตรังคือบ้านของฉัน’

ชิงเงินรางวัล  โล่ประกาศเกียรติคุณ  และ โอกาสการเผยแพร่ผลงานไปทั่วโลกในรูปแบบภาษาต่างประเทศ

line

เว็บไซต์ IamTrang.com จัดประกวดผลงานเขียนไม่จำกัดรูปแบบในหัวข้อ “ตรังคือบ้านของฉัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกรักบ้านเกิด สร้างสรรค์องค์ความรู้ร่วมสมัยจากวิถีชุมชน และรับฟังทัศนะต่างๆ จากประชาคมท้องถิ่นผ่านงานวรรณกรรมเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งไม่จำกัดรูปแบบ นำมาคัดสรรและเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ/จีน/และอื่นๆ) เพื่อขยายการรับรู้เรื่องราวของจังหวัดตรังในมิติที่สร้างสรรค์ ไปสู่สังคมไทยและสังคมโลก

โดยสาระที่สื่อสารในงานเขียนที่ส่งประกวดคือ

 1. ผู้เขียนคือใคร อยู่ที่ไหน มีความเกี่ยวข้องหรือผูกพันกับตรังในแง่มุมใด
 2. ความรู้สึก ความทรงจำ หรือความประทับใจ ในฐานะที่ตรังเป็นบ้านของท่าน
 3. ฝันอยากเห็น ‘ตรัง’ บ้านของท่านเป็นอย่างไรในอนาคต และจะมีส่วนร่วมในการสร้างเมืองตรังให้เป็นไปในทิศทางที่ตนเองคาดหวังอย่างไรบ้าง

 

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ทั้งรูปแบบ ความเรียง บทกวี ภายในความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ a4 ใช้ตัวหนังสือมาตรฐานขนาด 14 point

line

เกณฑ์และเงื่อนไขของต้นฉบับผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้เขียนเรื่องด้วยตนเอง
 2. เป็นเรื่องที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่แปล ไม่ได้ลอกเลียนหรือดัดแปลงมาจากเค้าโครงเรื่องอื่นหากพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์  ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดและต้องเป็นผู้รับผิดตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยส่งเข้าประกวด หรือได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในรูปแบบใด ๆ ในเชิงพาณิชย์
 4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งเป็นผลงานเดี่ยวหรือกลุ่ม (กลุ่มละไม่เกิน 2 คน) และมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดคนละ (หรือกลุ่มละ) ไม่เกิน 1 เรื่อง
 5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องโพสต์งานเขียนและภาพประกอบ (ถ้ามี) ลงในเฟซบุ๊คแฟนเพจ www.facebook.com/IamTrang.Thailand  และเขียน ชื่อ-นามสกุลจริง แนบท้ายบทความ โดยทางผู้จัดประกวดจะใช้ช่องทางการสื่อสารผ่าน เฟซบุ๊ค ในการติดต่อกับเจ้าของผลงานเท่านั้น
 6. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องทำสำเนาต้นฉบับเก็บไว้ เพราะทางผู้จัดประกวดจะไม่ส่งต้นฉบับคืนให้
 7. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด จะได้รับการนำไปบันทึกและเผยแพร่ในเว็บไซต์ IamTrang.com เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับกรรมการในการพิจารณาตัดสินผลงาน
 8. ผลงานที่ได้รับรางวัล  ผู้จัดประกวดสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ แปลภาษา  และ/หรือ จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นแห่งแรก โดยมีระยะเวลาในสัญญา 5 ปี และหลังจากนั้นถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างผู้จัดประกวดและผู้เขียน
 9. ผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายและผลงานที่มีการตัดสินให้ได้รับรางวัลนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ ผู้จัดประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดพิมพ์และ/หรือเผยแพร่เป็นแห่งแรก
 10. ผู้เขียนที่ได้รับรางวัลต้องยินยอมให้มีการตรวจแก้ต้นฉบับตามระบบบรรณาธิการต้นฉบับในการเผยแพร่ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และจัดพิมพ์เป็นเล่ม
 11. ผู้จัดประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้รางวัลใดรางวัลหนึ่ง กรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ
 12. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

line

 รางวัลสำหรับผลงานที่ชนะการประกวด

รางวัลชนะเลิศ - ประเภทละ 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1 - ประเภทละ 1 รางวัล  รางวัลละ 10,000  บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 - ประเภทละ 1 รางวัล  รางวัลละ 5,000  บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย -  15 รางวัล  รางวัลละ 1,000  บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

line

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. กด Like เฟซบุ๊คแฟนเพจ : www.facebook.com/IamTrang.Thailand
 2. โพสต์งานเขียนและภาพประกอบ (ถ้ามี) ลงในเฟซบุ๊คแฟนเพจ www.facebook.com/IamTrang.Thailand
 3. เขียน ชื่อ-นามสกุลจริง แนบท้ายบทความ
 4. แชร์โพสนี้ลงในหน้าเฟซบุ๊คส่วนตัวของผู้เขียน แล้วตั้งค่าการเข้าถึงเนื้อหา ให้เป็น: สาธารณะ
 5. เขียน Hashtag #TrangIsMyHome และ #ตรังคือบ้านของฉัน ลงในโพสต์ของผู้เขียนด้วย
 6. ทางผู้จัดประกวดจะใช้ช่องทางการสื่อสารผ่าน เฟซบุ๊ค ในการติดต่อกับเจ้าของผลงานเท่านั้น
 7. ปิดรับผลงานในวันที่ 15 สิงหาคม 2560

You may also like...