โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำโครงงานคณิตศาสตร์อาชีวะ

 

11 กรกฎาคม 2554 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) โดยการนำของ นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ได้ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคตรัง และ สมาชิกชมรมครูคณิตศาสตร์อาชีวศึกษาภาคใต้จัด “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำโครงงานคณิตศาสตร์อาชีวะ” ขึ้นเพื่อให้ครูคณิตศาสตร์จากสถานศึกษาภาคใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสมาชิกชมรมครูคณิตศาสตร์อาชีวศึกษาภาคใต้ ประมาณ 120 คน ได้รับความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาตนเองด้านการทำโครงงานคณิตศาสตร์อาชีวะ และนำผลที่ได้ไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อให้การเรียนการสอนวิชานี้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการฝึกอบรมดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา ณ ปากเมงรีสอร์ท  อ.สิเกา จ. ตรัง
 
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ วิชาอื่นๆ และเป็นวิชาที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการแก้ปัญหาจากการคิดอย่างมีระเบียบแบบแผน เพื่อให้สามารถนำกระบวนการแก้ปัญหาดังกล่าวไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ หัวใจสำคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ คือทำอย่างไร ผู้เรียนจึงจะเกิดความคิดรวบยอดในเนื้อหานั้นๆ ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้  แต่ในปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังคงเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้จากในเนื้อหามากกว่าการปฏิบัติจริง เพราะธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์จะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างเป็นนามธรรม ผู้เรียนและผู้สอนจึงมักต้องใช้ความคิดในรูปของจินตนาการ วิธีหนึ่งที่จะสามารถทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ดี คือ ต้องให้ผู้เรียนเห็นว่าสิ่งที่เรียนนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

การปรับกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวสามารถดำเนินการได้หลายวิธี วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสร้างโครงงานคณิตศาสตร์ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้คณิตศาสตร์จากในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงโดยผ่านกระบวนการทำโครงงานที่ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้มาสู่การปฏิบัติจริงได้ นอกจากนี้โครงงานคณิตศาสตร์ยังมีความสำคัญในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนทักษะกระบวนการ ต่าง ๆ ที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมากที่สุด เป็นการสร้างองค์ความรู้ ทักษะ ที่ผู้เรียนได้จากกระบวนการทำโครงงาน ซึ่งเป็นการสะสมประสบการณ์ที่มีคุณค่า พัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการแก้ปัญหา หรือออกแบบนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาความรับผิดชอบ ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นหมู่คณะ รู้จักการระดมความคิด ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์โดยการทำให้เห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของวิชาที่เรียนอีกด้วย

You may also like...