ราบชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดตรัง

ตรังเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ที่มีภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะแก่การอยู่อาศัย อีกทั้งยังมีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากร มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตจากระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ครบครัน มีความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และรุ่มรวยวัฒนธรรม มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงเป็นที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศอีกหลายแห่ง มีความสงบและปลอดภัย จึงไม่น่าแปลกใจที่เมืองตรังจะเป็นหนึ่งในท้องถิ่นที่น่าตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้