มะเร็งเต้านม….ใกล้ตัวกว่าที่คิด

ในระหว่างวันที่ 14 – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) โดยการนำของ นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ได้ร่วมกับบริษัทคามิโอเฮ้าส์จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับชุดชั้นในสตรี ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมให้แก่อสม.เพื่อให้อสม.ได้นำความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่สู่สมาชิกในครอบครัว เพื่อนบ้านและชุมชนต่อไป โดยการจัดการ อบรมได้หมุนเวียนไปตามอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดตรังครบทั้ง 10 อำเภอ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลายโครงการด้านสาธารณสุขของอบจ.ตรังและมีอสม. ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสุภาพสตรีมาเข้าร่วมทั้งสิ้น 9,838 คน