IamTrang.com
 
IamTrang.com
KNOWLEDGE
PEOPLE
PLACE
PRODUCT & SERVICE
RESOURCE
ACTIVITY
LIFESTYLE
NEWS & EVENT
สินค้าบริโภค (อาหาร เครื่องดื่ม)
แปรรูปอาหารทะเล (กะปิ, ปลาเค็ม, กุ้งแห้ง)
ชื่อผลิตภัณฑ์ : แปรรูปอาหารทะเล (กะปิ,ปลาเค็ม, กุ้งแห้ง) ผู้ผลิต : ราษฎรบ้านปากปรนตก (นางฉลวย งูตูล) สถานที่ : 43/1 หมู่ที่ 1 ต.หาดสำราญ กิ่ง อ.หาดสำราญ จ.ตรัง โทร.0-7520-8217 ประวัติความเป็นมา : ราษฎรส่วนใหญ่ของบ้านปากปรนประกอบอาชีพประมงเล็กชายฝั่ง ได้ผลผลิตสัตว์น้ำเล็ก ๆ เช่น กุ้ง ปลาตัวเล็ก จึงได้นำมา
เต้าเจี้ยว
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เต้าเจี้ยว ผู้ผลิต : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวัดกลาง สถานที่ : หมู่ที่ 5 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง โทร. 0-7529-9169 ประวัติความเป็นมา : เริ่มต้นจากการพัฒนากลุ่มถนอมอาหาร และการทำเต้าเจี้ยวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากตลาด จนสามารถทำเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนได้ โดยได้รับการรับรองคุ
ผักปลอดสารพิษ
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผักปลอดสารพิษ ผู้ผลิต : กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านทุ่งส้มป่อย สถานที่ : ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง โทร. 0-7529-6126 ประวัติความเป็นมา : บ้านทุ่งส้มป่อยเป็นชุมชนที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมต่อการทำการเกษตรกรรมธรรมชาติ กลุ่มสตรีในชุมชนจึงได้ทำการผล
ผลไม้ฝรั่ง
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผลไม้ฝรั่ง ผู้ผลิต : เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำทรัพย์อุดม สถานที่ : 60 หมู่ที่ 4 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง ประวัติความเป็นมา : กลุ่มผู้ใช้น้ำทรัพย์อุดม ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการสร้างแหล่งน้ำ (สระ) โดยสมาชิกกลุ่มได้ดำเนินการปลูกผลไม้ประเภทฝรั่ง พื้นที่ประมาณ 450 ไร่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 ลักษณะ
ไข่เค็มรัษฎา
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไข่เค็มรัษฎา ผู้ผลิต : กลุ่มสตรีบ้านหนองศรีจันทร์ สถานที่ : 74 หมู่ที่ 5 ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง โทร. 0-7520-9600 ประวัติความเป็นมา : ราษฎรในหมู่บ้านมีอาชีพหลักในการทำสวนยาง จากการสำรวจข้อมูล จปฐ. ปี 2542 พบว่า ครัวเรือนมีรายได้น้อยกว่าเกณฑ์ จปฐ. คือ 15,000 บาท/คน/ปี ต่อมาทางราชการจึงพ
แปรรูปอาหารทะเล (ปลาเค็ม)
ชื่อผลิตภัณฑ์ : แปรรูปอาหารทะเล (ปลาเค็ม) ผู้ผลิต : นางศิริวรรณ ชูเสียงแจ้ว ประธานกลุ่ม สถานที่ : 69 หมู่ที่ 1 ต.บ่อหิน อำเภอสิเกา จ.ตรัง โทร. 0-7524-8047, 0-1677-9148 ประวัติความเป็นมา : อาชีพหลักของประชาชนในตำบลบ่อหิน ได้แก่ ทำสวนยางและการทำประมง เวลาออกเรือได้ปลามาจำนวนมาก ๆ จะมีการทำแปรรูปอาหารไว้ก
ขนมอบแห้ง
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ขนมอบแห้ง ผู้ผลิต : สมาชิกกลุ่มอาชีพสตรีทำขนมบ้านกะลาเส สถานที่ : หมู่ที่ 1 ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง โทร. 0-7526-7184 ประวัติความเป็นมา : เมื่อปี พ.ศ. 2543 คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) หมู่ที่ 1 ต.กะลาเส ได้มีการสัมมนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของครอบครัวของสตรีในหมู่บ้าน และเสนอปัญ
ข้าวซ้อมมือ
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ข้าวซ้อมมือ ผู้ผลิต : กลุ่มสตรีบ้านไทรงาม สถานที่ : 45 หมู่ที่ 1 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง โทร. 0-7521-0633 ประวัติความเป็นมา : หมู่ที่ 1 บ้านไทรงาม ต.นาชุมเห็ด ประชากรทำนาเพื่อบริโภคในครัวเรือน จำนวนประมาณร้อยละ 40 ของครัวเรือนทั้งหมด สมาชิกสตรีจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มทำข้าว
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (หมูหยอง)
ชื่อผลิตภัณฑ์ : แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (หมูหยอง) ผู้ผลิต : กลุ่มสตรีบ้านนาโตง สถานที่ : 72 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง โทร. 0-7528-2200 ประวัติความเป็นมา : กลุ่มสตรีบ้านนาโตงได้มีการรวมกลุ่มขึ้นมาหลักจากนั้นได้ไปฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ที่ศูนย์ฝึกอบรมวังรี รีสอร์ต มีก
ปลาสามรส (ปลาฉิ้งฉั้งอบเครื่อง)
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ปลาสามรส (ปลาฉิ้งฉั้งอบเครื่อง) ผู้ผลิต : นายสุกรี อาหม๊ะ , นายตะแหลบ สำนักพงษ์ สถานที่ : 50 หมู่ที่ 1, 66 หมู่ที่ 4 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โทร. 0-12710937, 0-1728-1729 ประวัติความเป็นมา : ด้วยชาวบ้านหมู่ที่ 1 ต.ปะเหลียน ซึ่งทำปลาสามรส (ปลาฉิ้งฉั้งอบเครื่อง) ซึ่งเดิมได้ทำปลาฉิ้งฉั
ข้าวเกรียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ข้าวเกรียบ ผู้ผลิต : กลุ่มทำข้าวเกรียบ สถานที่ : 43 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โทร. 0-1679-3919 ประวัติความเป็นมา : กลุ่มการทำข้าวเกรียบจัดตั้งขึ้น เมื่อ ปี 2542 มีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม จำนวน 5 คน มีสมาชิกกลุ่ม 25 คน เป็นการสร้างอาชีพให้แก่สมาชิก และเป็นการสร้างงาน สร้างรายได
สับปะรดกวน
ชื่อผลิตภัณฑ์ : สับปะรดกวน ผู้ผลิต : นางหน่ำ เอ้งฉ้วน สถานที่ : 137/1 หมู่ที่ 6 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ประวัติความเป็นมา : บ้านลุ่มโต๊ะแป้น ราษฎรในหมู่บ้านมีอาชีพหลักทำสวนยางพารา ในขณะที่ต้นยางพาราต้นเล็กสามารถปลูกสับปะรดแซมในสวนยางพาราได้ และราษฎรได้ปลูกสับปะรดในสวน หรือบริเวณบ้าน เมื่อสับปะรดสุกระ
ข้าวซ้อมมือ
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ข้าวซ้อมมือ ผู้ผลิต : กลุ่มสตรีอาสาบ้านหนาลา สถานที่ : 129/1 หมู่ที่ 7 ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โทร. 0-7524-1116 ประวัติความเป็นมา : ราษฎรทำนาเป็นอาชีพหลักและไม่มีพ่อค้ามาซื้อข้าวเปลือกในหมู่บ้าน กลุ่มสตรีในหมู่บ้านจึงได้รวมตัวกันริเริ่มทำข้าวซ้อมมือขึ้นมา เพื่อบริโภคกันเองในหมู่บ้
แปรรูปอาหารทะเล (ทำปลาเค็ม)
ชื่อผลิตภัณฑ์ : แปรรูปอาหารทะเล (ทำปลาเค็ม) ผู้ผลิต : กลุ่มสตรีบ้านหาดทรายทอง สถานที่ : หมู่ที่ 4 ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ประวัติความเป็นมา : ราษฎรในหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ต.เกาะสุกร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำประมงชายฝั่ง เมื่อหาปลามาได้ก็ขายส่งให้พ่อค้า มีปลาบางชนิดที่ขายไม่ได้ราคา ทำให้แต่ละครัวเรือนแปรรู
ไตปลาทรงเครื่อง
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไตปลาทรงเครื่อง ผู้ผลิต : นางระวิวรรณ ว่องกิจ สถานที่ : หมู่ที่ 3 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ประวัติความเป็นมา : บ้านหินคอกควาย หมู่ที่ 3 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน เป็นหมู่บ้านที่ติดกับชายฝั่งทะเล ทำให้การบริโภคอาหารทางทะเลสูง โดยเฉพาะปลา การบริโภคปลาบริโภคเฉพาะเนื้อปลา ทำให้เกิดส่วนที่เสียไป
น้ำปลาจากปลาทะเล
ชื่อผลิตภัณฑ์ : น้ำปลาจากปลาทะเล ผู้ผลิต : กลุ่มอาชีพสตรีทำน้ำปลา สถานที่ : หมู่ที่ 7 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน ประวัติความเป็นมา : กลุ่มอาชีพสตรีทำน้ำปลา เริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2527 มีสมาชิกก่อตั้งจำนวน 25 คน ร่วมกันทำกิจกรรมหลายประเภท จนกระทั่งในปี 2533 กลุ่มจึงเริ่มดำเนินการทำน้ำปลาไว้กินเองภ
หอยนางรม
ชื่อผลิตภัณฑ์ : หอยนางรม ผู้ผลิต : กลุ่มอนุรักษ์หอยนางรม สถานที่ : หมู่ที่ 3 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง โทร. 0-7525-1919 ประวัติความเป็นมา : เนื่องจากบริเวณแม่น้ำปะเหลียน ในเขตพื้นที่บ้านแหลม หมู่ที่ 3 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง มีหอยนางรมอาศัยอยู่ตามธรรมชาติจำนวนมาก ราษฎรในพื้นที่ได้จับหอยนางรมขึ้นมาจำหน่าย
การแปรรูปอาหารจากแป้ง (ขนมปัง)
ชื่อผลิตภัณฑ์ : การแปรรูปอาหารจากแป้ง (ขนมปัง) ผู้ผลิต : นางอุทุมพร ทองชู สถานที่ : 38 หมู่ที่ 1 ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง ประวัติความเป็นมา : เกิดจากการรวมกลุ่มของสตรีในหมู่บ้าน ที่ต้องการมีอาชีพเสริม จึงได้ร่วมกันตั้งกลุ่มแล้วนำแป้งมาแปรรูปเป็นอาหาร เช่น ขนมปัง ฯลฯ ลักษณะการใช้งาน : นำแป้งมาแปรรูปเป
ปลากระเบนตากแห้ง
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ปลากระเบนตากแห้ง ผู้ผลิต : สมาชิกกลุ่มแม่บ้านบ้านพระม่วง สถานที่ : 186 หมู่ที่ 4 ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง โทร. 0-7520-7920 ประวัติความเป็นมา : ราษฎรบ้านพระม่วงส่วนใหญ่มีอาชีพประมงชายฝั่ง เพราะพื้นที่ของหมู่บ้านอยู่ติดทะเล จากการประกอบอาชีพการประมง ทำให้ปลาที่ติดมากับอวนซึ่งไม่ค่อยมีราค
เครื่องแกง (ตำมือ)
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เครื่องแกง (ตำมือ) ผู้ผลิต : กลุ่มแม่บ้านบินหยีสามัคคี สถานที่ : 52 หมู่ที่ 5 ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง โทร. 0-7526-3123, 0-7526-3131 ประวัติความเป็นมา : ด้วยภูมิปัญญาของแม่บ้านที่มีความสามารถในการผลิตเครื่องแกงเผ็ดที่มีรสชาดอร่อย ใช้เป็นประโยชน์และรายได้แก่ชุมชน จึงได้จัดตั้งกลุ่ม โดยร
กะปิจากกุ้ง
ชื่อผลิตภัณฑ์ : กะปิจากกุ้ง ผู้ผลิต : นางเย็นจิตร แซ่เลี้ยว สถานที่ : 37 หมู่ที่ 4 ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง ประวัติความเป็นมา : ราษฎรมีอาชีพการประมง ทำสวนยางพาราและปลูกพืชผักต่าง ๆ สำหรับอาชีพการประมง ราษฎรได้จับสัตว์น้ำทะเลจำหน่ายเป็นรายได้ส่วนหนึ่ง ส่วนกุ้งที่จับได้นำไปแปรรูปเป็นกะปิกุ้ง เนื่องจาก
กล้วยฉาบ
ชื่อผลิตภัณฑ์ : กล้วยฉาบ ผู้ผลิต : กลุ่มสตรี สถานที่ : หมู่ที่ 1 ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ประวัติความเป็นมา : ในเตาเป็นพื้นที่ที่มีสวนผลไม้มาก รวมทั้งกล้วยน้ำว้า กลุ่มสตรีจึงรวมตัวกันทำกล้วยตาก เพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว ลักษณะการใช้งาน : บรรจุถุง สถานที่จำหน่าย : หมู่ที่ 1 ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
หมากอีแปะ และหมากแห้ง
ชื่อผลิตภัณฑ์ : หมากอีแปะ และหมากแห้ง ผู้ผลิต : นายเจริญ สิทธิชัย สถานที่ : 186 หมู่ที่ 8 ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โทร. 0-7520-9294 ประวัติความเป็นมา : หมากอีแปะ (หมกสดย่างไฟ) และการทำหมากแห้ง เป็นอาชีพเสริมที่ชาวบ้านได้ทำกันมานานแล้ว ในสมัยอดีตชาวบ้านจะทำไว้สำหรับบริโภคในช่วงที่ขาดแคลน แต่ในปัจ
ขนมเค้กขุกมิ่ง
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ขนมเค้กขุกมิ่ง ผู้ผลิต : นายขุกมิ่ง แซ่เฮง สถานที่ : 5 - 6 ถ.เพชรเกษม หมู่ที่ 3 ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โทร. 0-7528-4080, 0-7528-4118 ประวัติความเป็นมา : นายขุกมิ่ง แซ่เฮง เป็นคนจีนได้เดินทางเข้ามาเมืองไทย ตั้งแต่อายุ 15 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2472
สุกรขุน
ชื่อผลิตภัณฑ์ : สุกรขุน ผู้ผลิต : กลุ่มสามัคคีธรรม บ้านทุ่งนอก หมู่ที่ 8 ต.บางกุ้ง สถานที่ : 206 หมู่ที่ 8 ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โทรศัพท์ 0-7526-4609 ประวัติความเป็นมา : จัดตั้งกลุ่มเมื่อ พ.ศ. 2542 โดยนายวิรัช วัฒนะ ตำแหน่ง แพทย์ประจำตำบลบางกุ้ง มีสมาชิก 12 คน วัตถุประสงค์เพื่อเลี้ยงสุกรขุนขาย โดย
แป้งสาคู
ชื่อผลิตภัณฑ์ : แป้งสาคู ผู้ผลิต : แม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองใหญ่ สถานที่ : 2 หมู่ที่ 2 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง ประวัติความเป็นมา : แม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองใหญ่ ได้เริ่มทำแป้งสาคูจากต้นสาคูมาแต่สมัยโบราณ โดยนำแป้งมาทำอาหารคาวหวานไปถวายพระในวันสำคัญทางศาสนาพุทธ ส่วนที่เหลือจะนำไปจำหน่ายตามงานต่าง ๆ ที่หน่วยง
ขนมเปี๊ยะนาตาล่วง
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ขนมเปี๊ยะนาตาล่วง ผู้ผลิต : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาตาล่วง สถานที่ : หมู่ที่ 6 ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง โทรศัพท์ 0-7522-3494 ประวัติความเป็นมา : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาตาล่วง จัดตั้งโดยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตรัง ปี 2544 มีสมาชิก 19 คน ดำเนินการผลิตลักษณะกลุ
กล้วยอบน้ำผึ้ง
ชื่อผลิตภัณฑ์ : กล้วยอบน้ำผึ้ง ผู้ผลิต : กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 1, 3 ตำบลนาโต๊ะหมิง สถานที่ : หมู่ที่ 1, 3 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ.ตรัง โทร. 0-7521-8381 ประวัติความเป็นมา : กลุ่มสตรีทั้ง 2 หมู่บ้าน ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตรัง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง ตั้งแต่ปี 2538 กล
วุ้นมะพร้าว
ชื่อผลิตภัณฑ์ : วุ้นมะพร้าว ผู้ผลิต : กลุ่มสตรีตำบลโคกหล่อ หมู่ที่ 2 สถานที่ : 109 หมู่ที่ 2 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง โทรศัพท์ 0-7521-4357 ประวัติความเป็นมา : กลุ่มสตรีได้มีการรวมตัวกันเพื่อจัดหารายได้ให้กับกลุ่มฯ และจัดหาอาชีพเสริมให้กับสมาชิก ได้มีสมาชิกเสนอโครงการทำวุ้นมะพร้าว เพราะวัสดุสามารถจัดหาไ
ข้าวเกรียบผลไม้ - สมุนไพร
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ข้าวเกรียบผลไม้ - สมุนไพร ผู้ผลิต : กลุ่มสตรีแม่บ้านเกษตรกรกลางนาสามัคคี สถานที่ : 51/1 หมู่ที่ 9 ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง ประวัติความเป็นมา : กลุ่มสตรีแม่บ้านเกษตรกรกลางนาสามัคคี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 สมาชิกก่อตั้งจำนวน 32 คน ดำเนินกิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น ทำเต้าเจี้ยว ป
ข้าวซ้อมมือนาพละ
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ข้าวซ้อมมือนาพละ ผู้ผลิต : กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลนาพละ สถานที่ : หมู่ที่ 7 ต.นาพละ อ.เมือง จ.ตรัง โทร. 0-7521-1165 ประวัติความเป็นมา : จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างอาชีพ และรายได้แก่ประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำนาเป็นอาชีพหลัก ภายใต้ความคิดริเ
ข้าวโพดหวาน
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ข้าวโพดหวาน ผู้ผลิต : เกษตรกรตำบลนาท่ามใต้ สถานที่ : หมู่ที่ 2,5, 6 ต.นาท่ามใต้ อ.เมือง จ.ตรัง โทรศัพท์ 0-7521-1165 ประวัติความเป็นมา : เกษตรกรตำบลนาท่ามใต้ประกอบอาชีพหลากหลาย และนิยมปลูกข้าวโพดกันทุกหมู่บ้าน เมื่อปี 2543 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง ได้รวมกลุ่มผู้ผลิตฯ ได้สมาชิกจำนวน 10
กล้วยแปรรูป
ชื่อผลิตภัณฑ์ : กล้วยแปรรูป ผู้ผลิต : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำผุด บ้านปลวกล้วน หมู่ที่ 10 สถานที่ติดต่อ : 143/1 หมู่ที่ 10 ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง ประวัติความเป็นมา : เริ่มจัดตั้งกลุ่มเมื่อปี 2530 ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มจำนวน 25 คน กิจกรรมที่มีความก้าวหน้าคือ การแปรรูปผลผลิตเกษตร ได้แก่ การทำกล้วยฉาบจากกล้
ใครๆก็รู้จักและรักปุ้มปุ้ย
ปฏิเสธไม่ได้จริงๆ ว่าหนึ่งในสินค้า ที่ผลิตจากเมืองตรัง ที่มีชื่อเสียงดังไปไกลทั่วประเทศ และทั่วโลก คือ ปลากระป๋องปุ้มปุ้ย กับโลโก้ปลายิ้ม มีน้ำลายไหล 3 หยด คุณสลิล โตทับเที่ยง บอกเล่าเรื่องราว กว่าจะมีวันนี้ ของปลากระป๋องสัญชาติไทยว่า ปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศนั้นถือกำเนิดในสเปน อิตาลี มากว่า 100 ปี ในอดีต
1
IamTrang.com
: :: ชอบ-ชม-ชิม โดย วีร์วิศ
: :: เรื่องเล่าของอิงตะวัน โดย อิงตะวัน
: :: แต่งบ้าน-งานดีไซน์ โดย มะลิริน
: :: จิตเป็นนาย โดย นะโม

 

iamtrang.com
iamtrang.com ออกแบบจัดทำและผลิตเนื้อหา+ภาพ โดย บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด เลขที่ 32 สุขุมวิท 85 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-3311610 โทรสาร 02-3311618 Email: dp@dp-studio.com
Copyright 2009 IamTrang.com All rights reserved สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย