IamTrang.com
 
IamTrang.com
KNOWLEDGE
PEOPLE
PLACE
PRODUCT & SERVICE
RESOURCE
ACTIVITY
LIFESTYLE
NEWS & EVENT
หน้าแรก  >  การศึกษา  >  การศึกษาของจังหวัด

การศึกษาของจังหวัดจังหวัดตรังจัดการศึกษาโดยแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็น 2 เขต คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 รับผิดชอบ  5  อำเภอ  คือ  อำเภอเมือง  อำเภอปะเหลียน  อำเภอย่านตาขาว  อำเภอนาโยง  และอำเภอหาดสำราญ  สำนักงานเขต    พื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2  รับผิดชอบ  5  อำเภอ  คือ  อำเภอกันตัง  อำเภอห้วยยอด  อำเภอสิเกา  อำเภอวังวิเศษ  และอำเภอรัษฎา  มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน  355  โรง  จัดการศึกษาระดับ     อาชีวศึกษา จำนวน 10 สถาบัน  จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 8 สถาบัน  จัดการศึกษานอกระบบ  จำนวน  44  แห่ง   จัดการศึกษาพิเศษ   จำนวน  1 แห่ง

ข้อมูลมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดตรัง

1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท   

ระดับปริญญาตรี 
  เปิดสอนทั้งหมด 8 หลักสูตร โดยหลักสูตรทั้งหมดสังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เขตการศึกษาตรัง ดังนี้
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีต่อเนื่อง
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ระดับปริญญาโท
    1  หลักสูตร 
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


2. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
เปิดสอนในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก
ระดับปริญญาตรี 
เปิดสอน 4 สาขาวิชา  ดังนี้
ภาคปกติ
- คณะนิติศาสตร์  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
- คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน
- คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจ

ภาคพิเศษ

- คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

ระดับปริญญาโท
  เปิดสอน  4  สาขาวิชา  ดังนี้
ภาคพิเศษ
- คณะบริหารธุรกิจ  หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- คณะศึกษาศาสตร์  หลักสูตร  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
- คณะรัฐศาสตร์  หลักสูตร  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
โครงการพิเศษ
- คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

ระดับปริญญาเอก  เปิดสอน  10  สาขาวิชา  ดังนี้
-  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
-  สาขาวิชารัฐศาสตร์
-  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
-  สาขาวิชานิติศาสตร์
-  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
-  สาขาวิชาจิตวิทยาให้คำปรึกษา
-  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
-  สาขาวิชาวิจัยการศึกษา
- สาขาวิชาสังคมวิทยา (เมือง/พัฒนาชุมชน/พัฒนาสังคม/ประชากรศาสตร์)
- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


3. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์ตรัง
เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท   

ระดับปริญญาตรี 
เปิดสอน 3 คณะ  ดังนี้
1. คณะวิทยาการจัดการ  บริหารธุรกิจบัณฑิต
1. การตลาด
2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. การจัดการ
4. ภาษาต่างประเทศธุรกิจ

2. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

1.รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์
3. นิติศาสตรบัณฑิต  นิติศาสตร์

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ  สารสนเทศทางการบริหารธุรกิจ
2. อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

ระดับปริญญาโท   เปิดสอน  1 สาขา  คือ สาขาบริหารการศึกษา   


4.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดตรัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี  มี 2 หน่วยงาน คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และวิทยาลัยการโรงแรมและหารท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย 4 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.)   4 ปีและ 2 ปี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อศ.บ.)   2 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)   2 ปี

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
1.สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2.สาขาวิชาการจัดการประมง
3.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
4.สาขาวิชาอุตสาหกรรมประมง
5.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
6. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)   4 ปี
1.สาขาวิชาการท่องเที่ยว
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)   2 ปี
1.สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ต่อเนื่อง)

4. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อศ.บ.)   2 ปี
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง)
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม (ต่อเนื่อง)

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิ ต (บธ.บ.)   2 ปี
1. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ต่อเนื่อง)
2. สาขาวิชาการบัญชี
 

 
 
 

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน: 47089
นำเสนอโดย: Peekung
 

Share
IamTrang.com
: :: ชอบ-ชม-ชิม โดย วีร์วิศ
: :: เรื่องเล่าของอิงตะวัน โดย อิงตะวัน
: :: แต่งบ้าน-งานดีไซน์ โดย มะลิริน
: :: จิตเป็นนาย โดย นะโม

 


 
iamtrang.com
iamtrang.com ออกแบบจัดทำและผลิตเนื้อหา+ภาพ โดย บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด เลขที่ 32 สุขุมวิท 85 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-3311610 โทรสาร 02-3311618 Email: dp@dp-studio.com
Copyright 2009 IamTrang.com All rights reserved สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย