เย็บจากมุงหลังคา

ชื่อผลิตภัณฑ์ : เย็บจากมุงหลังคา

ผู้ผลิต : กลุ่มอาชีพเย็บจากบ้านคลองนุ้ย 

สถานที่ : หมู่ที่  4  ต.เขาขาว  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง  โทร. 0-7527-1464

ประวัติความเป็นมา : สภาพทั่วไปของหมู่บ้านเป็นที่ราบลุ่มมีลำห้วยไหลผ่าน  มีต้นสาคูขึ้นอยู่มากมาย  ชาวบ้านจึงยึดอาชีพหลักในการเย็บจากสำหรับมุงหลังคาจำหน่ายสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน  และเมื่อปี พ.ศ. 2542  จึงได้รวบรวมสมาชิกเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพขึ้น  เพื่อต่อรองราคาสะดวกในการขอรับงบประมาณสนับสนุน  ปัจจุบันมีสมาชิก  53  คน  และได้รับงบสนับสนุนเป็นทุนของกลุ่มจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  เป็นเงิน  100,000  บาท

ลักษณะการใช้งาน : ใช้มุงหลังคาที่อยู่อาศัย  คอกเลี้ยงสัตว์ฯ

สถานที่จำหน่าย : ที่ทำการกลุ่มอาชีพเย็บจากบ้านคลองนุ้ย  หมู่ที่  4  ต.เขาขาว  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง

ราคาที่จำหน่าย : จำหน่ายปลีก  ราคาตับละ  6  บาท

ขอขอบคุณรูปภาพจาก http://www.kohyaohomestay.org

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>