ผลิตภัณฑ์จากก้านจาก

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์จากก้านจาก

ผู้ผลิต : นางสุนีย์  เกลื้อนกลับ 
   
สถานที่ : 49  หมู่ที่  3  ต.ย่านซื่อ  อ.กันตัง  จ.ตรัง  โทร. 0-7525-1919

ประวัติความเป็นมา : เนื่องจากชาวบ้านได้ทำใบจาก  (ม้วนยาสูบ)  จึงมีเศษของใบจากมากมายในหมู่บ้าน  ชาวบ้านจึงได้รวมกลุ่มดัดแปลงเศษของก้านจากมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยใช้ภูมิปัญญาของตนเอง  ผลิตงานฝีมือขึ้น 
เช่น  เสวียนหม้อ  ตะกร้า  ภาชนะต่าง ๆ  จนเป็นที่ยอมรับของท้องตลาด  และดำเนินการจนถึงปัจจุบันนี้

ลักษณะการใช้งาน : เป็นภาชนะใส่ของ, รองก้นหม้อ,  เป็นกระเช้าดอกไม้  ฯลฯ

สถานที่จำหน่าย : ที่ทำการกลุ่ม, ร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองจังหวัดตรัง

ราคาที่จำหน่าย : 20 – 100  บาท  ตามขนาดของผลิตภัณฑ์

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>