แปรรูปอาหารทะเล (ปลาเค็ม)

ชื่อผลิตภัณฑ์ : แปรรูปอาหารทะเล  (ปลาเค็ม)

ผู้ผลิต : นางศิริวรรณ   ชูเสียงแจ้ว   ประธานกลุ่ม

สถานที่ : 69   หมู่ที่  1   ต.บ่อหิน   อำเภอสิเกา   จ.ตรัง   โทร. 0-7524-8047, 0-1677-9148

ประวัติความเป็นมา : อาชีพหลักของประชาชนในตำบลบ่อหิน  ได้แก่  ทำสวนยางและการทำประมง  เวลาออกเรือได้ปลามาจำนวนมาก ๆ  จะมีการทำแปรรูปอาหารไว้กินนาน ๆ  ต่อมามีหน่วยงานทางราชการ  สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสิเกา  ได้ส่งเสริมสนับสนุนจัดตั้งเป็นกลุ่มฝึกอบรมการแปรรูปอาหารขึ้นในปี 2541  สมาชิก  10  ราย

ลักษณะการใช้งาน : เป็นอาหารคาว

สถานที่จำหน่าย : ตลาดสดเทศบาลสิเกา,  ท่าเรือสิเกา,  ตลาดกองทุนหน้า ร.พ.ตรัง  ตลาดนัดเทศบาลนครตรัง  ฯลฯ

ราคาที่จำหน่าย : กก.ละ  40 – 150  บาท

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>