Category: ข่าวสาร-เรื่องน่ารู้

82950217_2957343244296649_1386653002084909056_o

ธนาคารปูม้าชุมชนบ้านนาชุมเห็ด ตำบลตะเส๊ะ

ธนาคารปูม้าชุมชนบ้านนาชุมเห็ด ตำบลตะเส๊ะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง เป็นกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ คือ ปูม้า หรือ Blue Swimming Crab ที่มีชาวประมงพื้นบ้านเป็นสมาชิก โดยการบริหารของ ผู้ใหญ่บ้าน ชีวิน หลงกลาง ธนาคารปูม้า คือ กระบวนการหนึ่งในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ และอนุบาลสัตว์น้ำ โดยการนำแม่ปูม้า ที่มีไข่แก่ติดหน้าท้อง มาฝากไว้ในกระชังที่อยู่ในทะเลหรือในถังน้ำในโรงเรือน เมื่อแม่ปูม้าเขี่ยไข่ออกจากหน้าท้อง จึงจะนำแม่ปูม้าไปขาย ไข่ที่ถูกฟักออก ก็จะถูกปล่อยสู่ธรรมชาติ จนเติบโตเป็นปูม้าขนาดใหญ่ต่อไป ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชม คือชาวประมงในท้องถิ่น ช่วยกันนำเอาแม่ปูที่มีไข่นอกกระดอง ที่ยังมีชีวิตอยู่ มาบริจาคให้กับธนาคารปู เพื่อใช้ในการขยายพันธุ์ ซึ่งขั้นตอนนี้จะไม่สำเร็จเลยหากปราศจากความร่วมแรงร่วมใจของคนในพื้นที่...

cover

รู้จักไหมเอ่ย ลูกหยีทอง อีกหนึ่งของดีเมืองตรัง

ลูกหยีทอง ของดีเมืองตรัง อีกหนึ่งพันธุ์ไม้พื้นเมืองดั้งเดิมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และน่าสนับสนุนให้เป็นพืชเศรษฐกิจ   ลูกหยี (ชื่อวิทยาศาสตร์: Dialium cochinchinense) ทางภาคใต้เรียก เขล็ง กาหยี หรือ บึ้ง ภาคอีสานเรียกเค็ง หรือนางดำ เป็นพืชท้องถิ่นในรัฐซาบะฮ์และรัฐซาราวัก พบในกัมพูชา ลาว มาเลเซีย พม่า ไทย และเวียดนาม เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ปัจจุบันอยู่ในสถานะไม้อนุรักษ์ เพราะกำลังใกล้สูญพันธุ์ ไม้ของต้นหยี เป็นแก่นไม้เนื้อแข็ง ที่มีระดับความแข็งมากที่สุด ในภาคใต้มีไม้เนื้อแข็งชื่อว่า “ไม้หลุมพอ” ซึ่งได้ชื่อว่าแข็งมากแล้ว แต่ยังแพ้ “ไม้หยี” หรือที่ภาษาอีสานเรียกว่า...

ตลาดชุมชนบ้านลำขนุน จังหวัดตรัง

พายเรือคายัคล่องลำน้ำ 5 สาย บ้านลำขนุน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)จัดกิจกรรมVillage Tourism 4.0ภายใต้โครงการ Village to the World 4.0สร้างสรรค์กิจกรรมและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นขานรับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความเจริญและยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชนบทให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด (แอ่งท่องเที่ยว) เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่น ผสมผสานกับผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาและการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นการสร้างทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และช่วยเพิ่มการจับจ่ายใช้สอยภายในท้องถิ่น สร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชนซึ่งทางททท. ช่วยส่งเสริมและให้ความรู้ทั้งด้านการจัดการการท่องเที่ยว และด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อเพิ่มช่องทางทางการตลาดมากขึ้น ด้วยทีมอาจารย์มากความสามารถ ช่วยกันค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชน และปรับให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวตามคอนเซ็ปต์ของแต่ละชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเที่ยวได้ตามไลฟ์สไตล์ของตนเอง   ชุมชนบ้านลำขนุน จ.ตรัง มีความโดดเด่นในการเป็นพื้นที่เรียนรู้ระดับประเทศทั้งการเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ไร่นาสวนผสมที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชุมชนวิถีเกษตร ทั้งการปลูกพืชผักผสมผสาน การเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ นอกจากนี้ยังมีความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติเป็นที่ตั้งทั้งภูผาหมอก กับกิจกรรมพายเรือคายัคล่องไปตามลำคลองลำพิกุลเป็นลำคลองสายหลัก และจะมีคลองมาบรรจบทั้งคลองลำขนุน น้ำตกสายรุ้ง คลองลำโท่...

Cilo-Trang-1216-10

ย่านตาขาวโมเดล งานวิจัยภายใต้โครงการ ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง

ย่านตาขาวโมเดล งานวิจัยภายใต้โครงการ ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ที่ทีมวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะฟื้นฟูและวางแผนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองย่านตาขาวในอนาคต การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ชาติพันธุ์ ประเพณีวัฒนธรรม และอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองย่านตาขาวในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การสำรวจแหล่งมรดกทางสถาปัตยกรรมในพื้นที่เทศบาลอำเภอย่านตาขาว รังวัดสถาปัตยกรรมที่คงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและควรค่าแก่การอนุรักษ์ การค้นหาอัตลักษณ์ของพื้นที่ทางสถาปัตยกรรมที่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของอำเภอย่านตาขาว การสำรวจความต้องการพื้นฐานของบ้านพักอาศัยร่วมกับคนพิการ และการสำรวจความเป็นไปได้ของเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองย่านตาขาว คือการขับเคลื่อนงานในแบบของการทำงานเชิงพื้นที่เข้าถึงพื้นที่ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด จากการลงพื้นที่สำรวจของเจ้าหน้าที่หน่วยพันธ์กิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบโครงการดังกล่าวพบว่า สถาปัตยกรรมสองข้างทางยังคงสภาพเดิมๆ แต่ก็มีความทรุดโทรมอย่างเห็นได้ชัด การไม่ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนให้เป็นไปตามยุคสมัย ไม่ได้หมายความว่าเจ้าของไม่ใส่ใจ หากแต่เกรงว่าความเก่าแก่ ความดั้งเดิมจะเลือนหายไป บวกกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนย่านตาขาวที่มีวิถีชีวิตที่สงบ เรียบง่าย สภาพอากาศที่ยังคงทำให้เราหายใจได้คล่อง ทำให้เราสัมผัสได้ถึงเสน่ห์ของเมืองย่านตาขาวที่หลายๆคนไม่เคยรู้มาก่อน...

13872752_10210214697386744_3990393489454853864_n

IamTrang.com จัดประกวดงานเขียน หัวข้อ ‘ตรังคือบ้านของฉัน’

เว็บไซต์ IamTrang.com ขอเชิญชวนชาวตรังทุกท่าน ส่งผลงานเขียน เข้าประกวดในหัวข้อ ’ตรังคือบ้านของฉัน’ ชิงเงินรางวัล  โล่ประกาศเกียรติคุณ  และ โอกาสการเผยแพร่ผลงานไปทั่วโลกในรูปแบบภาษาต่างประเทศ เว็บไซต์ IamTrang.com จัดประกวดผลงานเขียนไม่จำกัดรูปแบบในหัวข้อ “ตรังคือบ้านของฉัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกรักบ้านเกิด สร้างสรรค์องค์ความรู้ร่วมสมัยจากวิถีชุมชน และรับฟังทัศนะต่างๆ จากประชาคมท้องถิ่นผ่านงานวรรณกรรมเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งไม่จำกัดรูปแบบ นำมาคัดสรรและเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ/จีน/และอื่นๆ) เพื่อขยายการรับรู้เรื่องราวของจังหวัดตรังในมิติที่สร้างสรรค์ ไปสู่สังคมไทยและสังคมโลก โดยสาระที่สื่อสารในงานเขียนที่ส่งประกวดคือ ผู้เขียนคือใคร อยู่ที่ไหน มีความเกี่ยวข้องหรือผูกพันกับตรังในแง่มุมใด ความรู้สึก ความทรงจำ หรือความประทับใจ ในฐานะที่ตรังเป็นบ้านของท่าน ฝันอยากเห็น ‘ตรัง’ บ้านของท่านเป็นอย่างไรในอนาคต และจะมีส่วนร่วมในการสร้างเมืองตรังให้เป็นไปในทิศทางที่ตนเองคาดหวังอย่างไรบ้าง...

001

ประกวดภาพถ่าย Trang Green City

smd construction และ iamtrang.com สนับสนุนประกวดภาพถ่าย Trang Green City   เว็บไซต์ Iamtrang.com ร่วมกับ บริษัท เอส เอ็ม ดี คอนสตรัคชั่น จำกัด , บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด, HI-CLASS MEDIA GROUP และ นิตยสาร Greenscape Asia เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดประกวดภาพถ่ายหัวข้อ Trang Green City โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  ในงาน มอ.วิชาการ 2555 ระหว่างวันที่ 11-12...

รถเช่า avis

เช่ารถ…เดินทางสะดวกสบายในตรัง ด้วยบริการรถเช่ามาตรฐานชั้นนำระดับโลก

นักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนเมืองตรัง ได้ยิ้มกันถ้วนหน้า เพราะตอนนี้ AVIS เปิดสาขาที่สนามบิน ตรัง และ นครศรีธรรมราช แล้ว หลังจากที่หลายๆ คนร้องขอกันมานานมาก เพราะที่ผ่านมาเมืองตรังยังไม่มีรถเช่าใหญ่เจ้าไหนไปเปิดให้บริการเลย

166002-14-8711

เมืองตรังในวันที่ไร้สายไฟฟ้า

วันนี้ตรัง ..ในสายตาของ ingtawan และท่านผู้รู้ที่ได้มาเยี่ยมเยือน ต่างเห็นตรงกันว่า ตรัง คือ Green Park City เพราะมีพื้นที่สีเขียวในเมืองมากกว่าค่าเฉลี่ย..แต่ก็คาดว่าจะเป็นเมืองต้นแบบ ECO CITY แต่ที่แน่ๆ มลพิษทางสายตาที่มาจากสายไฟฟ้าทั่วเมืองตรังกำลังหมดไป เพราะลงดินหมดภายในปี 2555 นี้ค่ะ เมืองตรัง ภายในปี 2555 ถนนสายหลักทุกสายในตัวเทศบาลนครตรังสายไฟจะลงใต้ดินครบทุกสาย นำเสนอโดย : อิงตะวัน http://picpost.postjung.com/166002.html    

สร้างประติมากรรม

นายกเทศมนตรีนครตรัง สร้างประติมากรรมเอกลักษณ์เมือง

  จังหวัดตรังเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน เป็นเมืองท่าที่สำคัญทั้งในอดีตและปัจจุบัน เป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีประเพณี วัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การจารึกและอนุรักษ์ไว้ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและกล่าวขานถึงความเป็นเมืองตรัง ประกอบกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดในปัจจุบันต้องการที่จะพัฒนาจังหวัดตรังเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เพื่อรองรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้ผู้มาเยือนสามารถรับรู้ถึงเอกลักษณ์ และประวัติความเป็นมาของจังหวัดตรัง โดยสื่อออกมาในงานด้านศิลปะ

401_20120116113119

เชิญชวนลูกค้าทรูวิชั่นส์ ลุ้นแพ็คเก็จแต่งงานวิวาห์ใต้สมุทร มูลค่า 40,000 บาท

ทรูวิชั่นส์ จังหวัดตรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง หอการค้าจังหวัดตรัง และเทศบาลนครเมืองตรังนำเสนอประสบการณ์ชั้นเยี่ยมอันแวดล้อมไปด้วยคู่รักมากมายในพิธีวิวาห์ใต้สมุทร ครั้งที่ 16 ณ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2555 ณ หาดปากเมง จังหวัดตรัง คู่รักที่เป็นสมาชิกทรูวิชั่นส์สามารถรับสิทธิพิเศษ แพ็คเก็จแต่งงานในพิธีวิวาห์ใต้สมุทร 3 วัน 2 คืน 10 รางวัล (มูลค่ารางวัลละ 40,000 บาท)

โปรโมชั่นวิวาห์ใต้สมุทร-เซ็นทรัล

โปรโมชั่นดีๆ จากเซ็นทรัล สำหรับพิธีวิวาห์ใต้สมุทร 2555

ร่วมลุ้นเป็นส่วนหนึ่ง กับพิธีวิวาห์ระดับประเทศ  พีธีวิวาห์ใต้สมุทร  ครั้งที่ 16 ประจำปี 2555 ที่จะจัดขึ้นที่จ.ตรัง ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2555

แถลงข่าววิวาห์ใต้สมุทร2555

แถลงข่าววิวาห์ใต้สมุทร ปี 2555

  วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีแถลงข่าว การจัดงาน “ พิธีวิวาห์ใต้สมุทร ครั้งที่ ๑๖ ”  ณ โรงแรม สยามแอ็ทสยาม ดีไซด์ โฮเต็ล แอนด์ สปา กรุงเทพฯ โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว ได้แก่ คุณสุรินทร์ โตทับเที่ยง ประธานถาวรกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดตรัง , คุณสลิล โตทับเที่ยง...

05

งานเบิกฟ้าหาดสำราญ ครั้งที่3 ปี2555 จ.ตรัง

  ประวัติความเป็นมาของตำบลหาดสำราญ ตำบลหาดสำราญ เดิมเป็นตำบลหนึ่งขึ้นอยู่กับอำเภอปะเหลียน ต่อมาในปี 2537 ได้แยกการปกครองมาเป็น 1 ใน 3 ตำบลของกิ่งอำเภอหาดสำราญ ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาไทยปักษ์ใต้ นับถือศาสนาพุทธประมาณ 80 % แบ่งเขตการปกครองเป็น 12 หมู่บ้านลักษณะภูมิประเทศ มีหลายลักษณะ ทั้งที่ราบ เนินสูง ลำคลอง และป่าชายเลน โดยตอนกลางมีลักษณะที่ราบสลับเนินเป็นลูกคลื่นค่อนไปทางทิศเหนือ และทิศตะวันออกของตำบล จากตอนกลางเป็นที่ราบลาดต่ำลงสู่ทะเลทางทิศตะวันตก ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศใต้ของตำบล สลับไปกับห้วยลักษณะขนานกับแนวชายฝั่งทะเล และลาดลงทะเลในที่สุดทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก :...

มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม….ใกล้ตัวกว่าที่คิด

ในระหว่างวันที่ 14 – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) โดยการนำของ นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ได้ร่วมกับบริษัทคามิโอเฮ้าส์จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับชุดชั้นในสตรี ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมให้แก่อสม.เพื่อให้อสม.ได้นำความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่สู่สมาชิกในครอบครัว เพื่อนบ้านและชุมชนต่อไป โดยการจัดการ อบรมได้หมุนเวียนไปตามอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดตรังครบทั้ง 10 อำเภอ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลายโครงการด้านสาธารณสุขของอบจ.ตรังและมีอสม. ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสุภาพสตรีมาเข้าร่วมทั้งสิ้น 9,838 คน

1325491482

เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ภาคใต้ ปี 2555

ในหลายๆ พื้นที่ทางภาคใต้ โดยเฉพาะจ.สงขลา ถูกน้ำท่วมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท่ามกลางการฉลองปีใหม่ของคนไทยส่วนใหญ่ หลังเจอพายุฝนถล่มข้ามปีอย่างหนัก ก่อนที่น้ำป่าจะทะลักท่วมอย่างฉับพลัน

IMG_6449

เว็บไซต์ iamtrang.com เปิดรับอาสาสมัครช่างภาพ และนักข่าวอาสา

เว็บไซต์ iamtrang.com มีความประสงค์จะเปิดรับอาสาสมัครคนรักเมืองตรัง เพื่อร่วมงานในตำแหน่ง 1. ช่างภาพ 2. นักข่าวชุมชน / กองบรรณาธิการ – ข่าวสังคม – ข่าวการเมือง – ข่าวธุรกิจ 3. คอลัมนิสต์ / นักเขียน – วิชาการ/ประวัติศาสตร์ – วิเคราะห์การเมือง – ไลฟ์สไตล์/ท่องเที่ยว – ศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง 4. เว็บโปรแกรมเมอร์ 5. กราฟิกดีไซเนอร์ 6. ประชาสัมพันธ์...

internet-kids-logo

“อินเทอร์เน็ตและเครือข่าย” กลายเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิต เช่นเดียวกับ อากาศ อาหาร และน้ำ

เน้นสำรวจคนรุ่นใหม่และผลกระทบต่อความต้องการในอนาคต รวมถึงพฤติกรรมการเข้าถึงเครือข่ายและข้อมูลในสภาพแวดล้อมการทำงาน  กรุงเทพฯ – 8 ธันวาคม 2554 – ซิสโก้เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเครือข่ายมีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้นต่อชีวิตของคนเรา โดยหนึ่งในสามของนักศึกษาและคนทำงานรุ่นใหม่มองว่าอินเทอร์เน็ตคือปัจจัยพื้นฐานสำหรับมนุษย์ โดยมีความสำคัญเทียบเท่ากับอากาศ น้ำ อาหาร และที่อยู่อาศัย 

IMG_1540

เปิดฟ้าอันดามัน สวรรค์สตูล

เปิดฟ้าอันดามัน สวรรค์สตูล และการเก็บขยะบริเวณหาดทราย ใต้ทะเลในโครงการรักษ์เล ป่า ฟ้า สตูล ครั้งที่ 11 เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดรับฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดสตูลด้วยกิจกรรม CSR

P1460219_resize

เปิดถนนลาดยางสายเลียบชายหาด

8 กรกฎาคม 2554 นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดถนนลาดยางสายเลียบชายหาด กว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 11 ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง