IamTrang.com
 
IamTrang.com
KNOWLEDGE
PEOPLE
PLACE
PRODUCT & SERVICE
RESOURCE
ACTIVITY
LIFESTYLE
NEWS & EVENT
หน้าแรก  >  ข่าวสารชุมชน  >  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มอ.ตรัง เปิดค่ายอบรมยุวสถาปนิก 2554

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มอ.ตรัง เปิดค่ายอบรมยุวสถาปนิก 2554

ข่าวดี!!! สำหรับนักเรียนม.ปลายที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นสถาปนิก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตตรัง เปิดโครงการค่ายยุวสถาสปนิก PSU Trang Youth Architect Camp 2011  ในวันที่ 25-27 มีนาคม 2554 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ในการเป็นสถาปนิกที่ดีในอนาคต โดยเปิดให้เรียนรู้รูปแบบการเรียนการสอนในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม โดยทีมงานนิสิตสถาปัตย์รุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ในการติวน้อง...เข้าสถาปัตย์ ร่วมรับฟังประสบการณ์ตรงในการทำงานสถาปัตยกรรม จากสถาปนิกชื่อดังของประเทศ และร่วมกิจกรรมสนุกสนานที่ให้สาระความรู้เต็มอิ่ม เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาสถาปัตย์ และเป็นสถาปนิกที่ดีในอนาคต

                                

โครงการค่ายยุวสถาปนิก
PSU TRANG YOUTH ARCHITECT CAMP 2011
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

 

หลักการและเหตุผล
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังได้ดำเนินโครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมีแผนจะเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2555 จำนวน 60 คน โดยนักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด ที่สนใจศึกษาในสาขาสถาปัตยกรรม อย่างไรก็ดี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพสถาปนิกและการศึกษาในสาชาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจนมากนัก ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จึงมีโครงการค่ายยุวสถาปนิกให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิชาชีพสถาปนิกและการศึกษาในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์มากยิ่งขึ้น


 โดยโครงการค่ายยุวสถาปนิกจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2554 เป็นเวลา 3 วัน นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสเรียนรู้รูปแบบการเรียนการสอนในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง การเตรียมพร้อมสำหรับการสอบความถนัดด้านสถาปัตยกรรม จากทีมงานนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมรับฟังและสอบถามถึงประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพสถาปนิกจากสถาปนิกที่มีชื่อเสียง รวมทั้งการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นสถาปนิกที่ดีในอนาคต

 

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการเรียนการสอนในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจการทำงานในวิชาชีพสถาปนิก
3) เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมในการสอบแข่งขันเพื่อศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2553 และจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2555
2) เป็นนักเรียนของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด
3) มีระดับคะแนนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุดไม่ต่ำกว่า 2.50
4) เป็นผู้ที่สนใจศึกษาในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
5) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย

 

กลุ่มเป้าหมาย
          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สนใจศึกษาในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ในปีการศึกษา 2555 จำนวน 120 คน

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ
 ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2554 รวมทั้งสิ้น 3 วัน ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

 

ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ
 นักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสียค่าธรรมเนียมคนละ 300 บาท

 

สิ่งที่โครงการเตรียมให้สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1) เอกสารเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม (PAT 4)
2) เอกสารความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและการประกอบวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม
3) กระเป๋าผ้าสำหรับใส่อุปกรณ์เครื่องเขียน
4) ที่พักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเวลา 2 คืน
5) อาหารเช้า กลางวัน และเย็น ตลอดระยะเวลาของโครงการ
6) ยานพาหนะสำหรับเดินทางในจังหวัดตรัง ตลอดระยะเวลาของโครงการ

 

กำหนดการสำคัญในการรับสมัคร
 ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ    ภายใน วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2554
 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางเว็บไซต์  วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2554
 www.trang.psu.ac.th
 โรงเรียนต้นสังกัดยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมชำระเงิน ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
 จัดกิจกรรม      ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2554

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ
 โครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณณิชนันทน์ ณ พัทลุง        โทร 0-7520-1731, มือถือ 088-1785386
    Email: nitchanan.n@psu.ac.th
            คุณ อัจฉราวรรณ  ช่วยเนียม  โทร 0-7520-1710, มือถือ 081-5403442
     Email: acharawan.c@psu.ac.th
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
 ที่อยู่ เลขที่ 102 หมู่ 6 ตำบลควนปริง   อำเภอเมือง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
 โทรศัพท์ 0-7520-1710 โทรสาร 0-7520-1711
 Website: www.trang.psu.ac.th
 


ติดต่อกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มอ. ตรังได้ทางเฟซบุ๊ค

FB :  http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100002109398268

 
 
 

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน: 13468
นำเสนอโดย: Peekung
 

Share
IamTrang.com
: :: ชอบ-ชม-ชิม โดย วีร์วิศ
: :: เรื่องเล่าของอิงตะวัน โดย อิงตะวัน
: :: แต่งบ้าน-งานดีไซน์ โดย มะลิริน
: :: จิตเป็นนาย โดย นะโม

 


 
iamtrang.com
iamtrang.com ออกแบบจัดทำและผลิตเนื้อหา+ภาพ โดย บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด เลขที่ 32 สุขุมวิท 85 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-3311610 โทรสาร 02-3311618 Email: dp@dp-studio.com
Copyright 2009 IamTrang.com All rights reserved สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย