IamTrang.com
 
IamTrang.com
KNOWLEDGE
PEOPLE
PLACE
PRODUCT & SERVICE
RESOURCE
ACTIVITY
LIFESTYLE
NEWS & EVENT
หน้าแรก  >  บุคคลผู้มีชื่อเสียงทางพัฒนาสังคม 1  >  พิสิษฐ์ ชาญเสนาะ นักพัฒนาองค์กรเอกชน นายกสมาคมหยาดฝน

พิสิษฐ์ ชาญเสนาะ นักพัฒนาองค์กรเอกชน นายกสมาคมหยาดฝน

      พิสิษฐ์  ชาญเสนาะ เกิดวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๗ เริ่มทำงานด้านการพัฒนาชนบท หลังจากเรียนจบคณะเกษตรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เริ่มทำงานกับมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในตำแหน่ง บูรณกร (Rural Worker) จังหวัดชัยนาท เป็นผู้ริเริ่มโครงการพัฒนาชนบทหลายแห่ง ทั้งในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ เป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษาของโครงการพัฒนาชนบทแก่องค์กรพัฒนาเอกชนในภาคใต้ ตลอดจนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ให้ความร่วมมือด้านการวิจัยและการจัดการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เช่น งานวิจัยเรื่องอวนรุน บ้านหาดทรายขาว งานวิจัยการจัดการป่าชายเลนชุมชน บ้านทุ่งทอง อำเภอสิเกา ร่วมเป็นที่ปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นผู้บรรยายและนำศึกษานอกสถานที่วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบ
      ผลงานของ พิสิษฐ์  ชาญเสนาะ เป็นที่ยอมรับขององค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ผลงานดีเด่นและมีความสำคัญยิ่งของภาคใต้ คือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของภาคใต้  ทำเกิดการสร้างรูปแบบการจัดการทรัพยากรชายฝั่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเบญจภาคี ได้แก่ ชาวบ้าน ข้าราชการ  นักวิชาการ นักพัฒนาองค์กรเอกชน และนักธุรกิจ ก่อให้เกิดกลุ่มและองค์กรชาวบ้านที่เห็นความสำคัญของป่าชายเลน  และช่วยกันดูแลรักษามิให้ถูกบุกรุกทำลาย เป็นตัวอย่างแก่จังหวัดอื่นๆ ผลงานดังกล่าวทำให้องค์กรพัฒนาเอกชนจากอิตาลี (Co-operation for Devel-opment) ร่วมศึกษารูปแบบการทำงานของสมาคมหยาดฝน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในภูมิภาคอื่นๆ
      สมาคมหยาดฝนเป็นองค์กรที่ริเริ่มจัดตั้ง สมาคมชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้ริเริ่มโครงการอนุรักษ์แม่น้ำตรัง  และก่อตั้งเครือข่ายอนรักษ์แม่น้ำภาคใต้ ด้วยความจริงจังและมั่นคงในการทำงาน เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตชนบทและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จนเป็นที่ยอมรับขององค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  พิศิษฐ์  ชาญเสนาะ  จึงได้รางวัล  การประกาศเกียรติคุณ ต่างๆ ดังนี้
     โล่ประกาศเกียรติคุณจากกรมประมง  ด้วยผลงานดีเด่นในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
     ได้รับเลือกเป็น Fellow ของสถาบัน ASHOKA ในฐานะผู้สร้างสรรค์งานเพื่อสังคม ปี ๒๕๓๔
     ได้รับรางวัลที่ ๑ จากเทศบาลเมืองมินามาตะ  ประเทศญี่ปุ่น ในปลายปี ๒๕๓๕ จากผลการร่วมงานวิจัยกับนักวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชน กรณีหมู่บ้านทุ่งทอง อำเภอสิเกา
     ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์เป็นคนแรก  ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเนื่องในวาระโอกาสครบ ๑๐๐  ปี  คล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ปี ๒๕๓๖
     ได้รับเลือกเป็นองค์ปาฐกมูลนิธิ โกมล คีมทอง เรื่อง คนกู้ทะเล ในปี ๒๕๓๗
     ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี ๒๕๔๐
     หัวใจในการดำเนินงานของสมาคมหยาดฝน คือการพัฒนาขบวนการเรียนรู้ของชาวบ้าน  ควบคู่ไปกับการลงมือทำกิจกรรมร่วมกัน  และผลที่ได้คือ  ความยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรชายฝั่ง
     พิสิษฐ์  ชาญเสนาะ จึงเป็นดุจดังประกายไฟที่ประสานเชื้อแห่งจิตสำนึกรักท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วในดวงใจของผู้คน  ให้ลุกสว่างโชติช่วง  เป็นพลังปกป้องพัฒนาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์ เป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลานสืบไป

 
 
 

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน: 41244
นำเสนอโดย: Peekung
 

Share
IamTrang.com
: :: ชอบ-ชม-ชิม โดย วีร์วิศ
: :: เรื่องเล่าของอิงตะวัน โดย อิงตะวัน
: :: แต่งบ้าน-งานดีไซน์ โดย มะลิริน
: :: จิตเป็นนาย โดย นะโม

 


 
iamtrang.com
iamtrang.com ออกแบบจัดทำและผลิตเนื้อหา+ภาพ โดย บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด เลขที่ 32 สุขุมวิท 85 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-3311610 โทรสาร 02-3311618 Email: dp@dp-studio.com
Copyright 2009 IamTrang.com All rights reserved สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย