IamTrang.com
 
IamTrang.com
KNOWLEDGE
PEOPLE
PLACE
PRODUCT & SERVICE
RESOURCE
ACTIVITY
LIFESTYLE
NEWS & EVENT
หน้าแรก  >  บุคคลผู้มีชื่อเสียงทางพัฒนาสังคม 1  >  ดำรงค์ สินไชย ครูเกษตรผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น

ดำรงค์ สินไชย ครูเกษตรผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น

      ดำรงค์ สินไชย เกิดเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2495 ที่จังหวัดตรังเป็นบุตรคนโตของนายช้อยและนางฉั้นสินไชยจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จากโรงเรียนตรังวิทยามัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนวิเขียรมาตุ ชั้นมัธมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนเกษตรกรรมตรังประกาศนียบัตรครูุมัธยมเกษตรกรรมจากวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาสาสตร์ - เกษตร) และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
      เข้ารับราชการครั้งแรกเป็นครูในวิทยาลัยเกษตรกรรมตรังเมื่อพ.ศ. 2521 เป็นผู้สอนและทำงานวิจัยมาตลอดปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3 ระดับ 8
      ดำรงค์ได้รับทุนดูงานและฝึกอบรมหลายครั้งได้แก่เป็นตัวแทนนักวิชาการจากประเทศไทยดูงานด้านการใช้เทคโนโลยีในการผลิตผักและเมล็ดพันธุ์ผักณประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิขาการไทย - จีนรับทุนเชียร์ก้าฝึกอบรมการจัดงานวิจัยและเสนอผลงานวิจัยณประเทศฟิลิปปินส์และมาเลเซีย
      ผลงานวิจัยดีเด่นที่เป็นรู้จักแพร่หลายระหว่างปี 2521 – 2522 คือการผลิตแตงโมไม่มีเมล็ดเป็นคแนรกของประเทศไทยซึ่งเป็นผลต่อเรื่องจากวิทยานิพนธ์เรื่องการชักนำให้เกิดการเพิ่มจำนวนโครโมโซมในแตงโมพันธุ์ชูการ์เบบี้ซึ่งมีผศ.ธวัชลวะเปายะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนี้สภาวิจัยแห่งชาตินำไปตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศผลสำเร็จในการวิจัยและผลผลิตเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอีกระดับหนึ่งต่อมาได้ศึกษาทดลองต่อเนื่องเพื่อความปลิดภัยของผู้บริโภคแตงโมเรื่อง“ศึกษาปริมาณพิษตกค้างสารฆ่าแมลงในผลแตงโม”ในนามของงานวิจัยและพัฒนาวิทยาลัยเกษตรกรรมตรังด้วยการทดลองใช้สารต่าง ในการปลูกและดูแลรักษางานชิ้นนี้ได้รับความร่วมมือในการวิเคราะห์สารพิษตกค้างจากฝ่ายวิเคราะห์สารพิษตกค้างกองวิเคราะห์อาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและมีงานทางวิขาการอื่นๆได้แก่รวบรวมและศึกษาพันธุ์ผักพื้นเมืองภาคใต้โดยได้มีการสนับสนุนจากธรรมนูญบุญทองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมตรังในขณะนั้นรวบรวมผลงานวิชาการสัมมนาวิชาการพันธุศาสตร์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2530 ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเชตหาดใหญ่ศึกษาลักษระประจำพันธุ์ลูกชั่วที่ 8 ของมะเขือเทศพันธุ์ 360 ฟอร์จูนรายงานการประชุมวิชาการพืชผักแห่งชาติครั้งที่ 8 สถาบันวิจัยและฝึกอบรมเกษตรลำปาง
      ปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาปัญหาพิเศษของนักศึกษาสาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2526 งานวิชาการที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือร่วมเขียนคู่มือการเรียนการสอนของนักเรียนและผู้สอนระดับปวช. เพื่อใช้ในการสถานศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรมต่างๆทั่วประเทศ
      ด้วยผลงานต่างๆเป็นที่ประจักษ์ชัดจึงได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นกรรมการต่างๆได้แก่กรรมการกลางของสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทยกรรมการคัดเลือกผู้บริหารและผู้สอนดีเด่นโดยเป็นตัวแทนอาชีวิศึกษาภาคใต้เป็นกรรมการตรวจประเมินความชำนาญการในการขอตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครุให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของอ.ก.ค.กรมอาชีวศึกษาและเป็นผู้ประสานงานโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดตรัง
      รางวัลเกียรติยศที่สำคัญมีดังนี้
      รางวัลผู้มีความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยปี 2513
      รางวัลงานวิจัยดีเด่นเรื่องแตงโมไม่มีเมล็ดจากคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 17 ปีพ.ศ. 2522
      รางวัลผู้สนับสนุนการสอนดีเด่นจากกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการปีพ.ศ. 2524
      รางวัลครูดีเด่นประจำปี 2526 ประเภทผู้สอนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจากคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ
      ได้รับยกย่องเป็นคนดีอันดามันจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2541 ในฐานะที่ประกอบคุณงามความดี ช่วยเหลือสังคมส่วนรวม และทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
 
 

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน: 33285
นำเสนอโดย: Peekung
 

Share
IamTrang.com
: :: ชอบ-ชม-ชิม โดย วีร์วิศ
: :: เรื่องเล่าของอิงตะวัน โดย อิงตะวัน
: :: แต่งบ้าน-งานดีไซน์ โดย มะลิริน
: :: จิตเป็นนาย โดย นะโม

 


 
iamtrang.com
iamtrang.com ออกแบบจัดทำและผลิตเนื้อหา+ภาพ โดย บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด เลขที่ 32 สุขุมวิท 85 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-3311610 โทรสาร 02-3311618 Email: dp@dp-studio.com
Copyright 2009 IamTrang.com All rights reserved สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย