ภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีท้องถิ่น

การพัฒนานั้น จะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ ภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ก็คือ เรื่องราวทางสังคมวิทยาคือนิสัยใจคอของคนนั่นเอง…