Support us

 

 เว็บไซต์ Iamtrang.com จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อสาธารณะที่มีเจตจำนงในการร่วมพัฒนาจังหวัดตรัง ในฐานะที่เป็นสื่อกลางข่าวสาร ความรู้ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยไม่ได้มีเป้าหมายในการแสวงหาผลกำไร

การดำเนินงานของเว็บไซต์ Iamtrang.com ในเบื้องต้น ได้รับความสนับสนุนด้านงบประมาณจาก

1. บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด                                จำนวน          300,000 บาท

2. บริษัท ไฮคลาส แม็กกาซีน จำกัด                  จำนวน          130,000 บาท 

นอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์ จาก โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา เอื้อเฟื้อที่พักให้แก่นักข่าวและช่างภาพ ในการดำเนินงานถ่ายทำข้อมูลและสัมภาษณ์

สำหรับการแสวงหางบประมาณ เพื่อใช้ในการดำเนินงานอื่นๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
เรายินดีเปิดรับความสนับสนุนจากผู้ที่มีความประสงค์จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นแก่จังหวัดตรังร่วมกับเรา
โดยนำเสนอรูปแบบการสนับสนุน ในลักษณะของการลง Banner โฆษณา เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรผู้สนับสนุน 

ตามอัตราดังนี้

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Top Banner

แบนเนอร์โฆษณา ด้านบนสุดของหน้าเว็บ

แสดงผลทุกหน้า / Random X5

ขนาด 700 pixel X 90 Pixel

   อัตรา 3,000 บาท / เดือน  (หรือ 30,000 บาท/ปี)
 สิ่งที่ผู้สนับสนุนจะได้รับ
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมของผู้สนับสนุน 
- จัดทำคอลัมน์พิเศษ แนะนำองค์กร / ธุรกิจ ของผู้สนับสนุน  
- สำหรับการสนับสนุนแบบรายปี ทาง iamtrang.com จะเปิด account พิเศษ ให้ผู้สนับสนุนนำเสนอข้อมูลข่าวสารได้ในเว็บไซต์ ในฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Right Banner

แบนเนอร์โฆษณา ด้านขวาของหน้าเว็บ

แสดงผลทุกหน้า / Random X5

ขนาด 300 pixel X 120 Pixel

  อัตรา 2,000 บาท / เดือน  (หรือ 20,000 บาท/ปี)
สิ่งที่ผู้สนับสนุนจะได้รับ
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมของผู้สนับสนุน 
- จัดทำคอลัมน์พิเศษ แนะนำองค์กร / ธุรกิจ ของผู้สนับสนุน  
- สำหรับการสนับสนุนแบบรายปี ทาง iamtrang.com จะเปิด account พิเศษ ให้ผู้สนับสนุนนำเสนอข้อมูลข่าวสารได้ในเว็บไซต์ ในฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์

………………………………………………………………………………………………………………………………………

สำหรับการสนับสนุนในรูปแบบของความอนุเคราะห์ต่างๆ ซึ่งนอกเหนือจากการสนับสนุนงบประมาณ เช่น การให้ตั๋วเดินทาง ให้ที่พักนักข่าว หรือสนับสนุนของรางวัลสำหรับกิจกรรม รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบของความช่วยเหลือและการอำนวยความสะดวกต่างๆ  ทางเว็บไซต์ iamtrang.com จะนำเสนอข้อมูลให้ท่าน ในรูปแบบของพันธมิตร โดยจะนำเสนอลิงค์ขององค์กร หรือ แบนเนอร์ ให้กับท่านในกิจกรรมที่ท่านให้ความอนุเคราะห์

………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้ที่มีความประสงค์จะสนับสนุนเว็บไซต์ IamTrang.com สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์
บรรณาธิการบริหาร
โทร. 089-1132305
อีเมล์ dp@dp-studio.com