iamtrang.com

การตั้งถิ่นฐานชุมชนยุคประวัติศาสตร์ – ยุคนครศรีธรรมราช

การตั้งถิ่นฐานชุมชนยุคประวัติศาสตร์ – ยุคนครศรีธรรมราช

1.2.3 ชุมชนยุคนครศรีธรรมราชเมื่อพุทธศาสนานิกายเถรวาท ลัทธิลังกาวงศ์ แพร่หลายเขามาแทนที่พุทธศาสนานิกายมหายาน (วัชรยาน) อย่างศรีวิชัย ความเป็น ชุมชน ในจังหวัดตรังได้รับการบันทึกไว้ในรูปตำนาน เรื่องเล่า นอกเหนือจากหลักฐานเป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ ถ้าถือตำนานชุมชนเป็นตัวตั้ง จะพบว่ามีชุมชนตั้งอยู่เรียงรายตามลำแม่น้ำตรังสายหนึ่ง และตั้งอยู่ตามแนวเทือกเขาบรรทัดอีกสายหนึ่ง สายแรกเล่ากันว่าพระภิกษุสงฆ์และอุบาสกจากลังกา นำทรัพย์สมบัติ มี แก้ว แหวน เงิน ทอง เป็นอาทิ ไปบูชาพระบรมธาตุและบูรณะเจดีย์ ตำนานสายนี้ ได้แก่ ตำนานการสร้างวัดย่านเกลื่อน ตำนานการสร้างพระพุทธรูปที่ถ้ำพระองค์กลาง วัดเขาปินะ ตำนานการสร้างวัดหูแกง ฯลฯ ตำนานเรื่องการไปบูชาพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมรา อ้างยุคสมัยสับสนกันอยู่...

การตั้งถิ่นฐานชุมชนยุคประวัติศาสตร์ – ยุคศรีวิชัย

การตั้งถิ่นฐานชุมชนยุคประวัติศาสตร์ – ยุคศรีวิชัย

1.2.2 ชุมชนยุคศรีวิชัยอาณาจักรศรีวิชัย มีอายุระหว่าง พ.ศ. 1161 – 1450 โดยประมาณ ตรงกับสมัยราชวงศ์ถัง และเลยมาถึงสมัยห้าราชวงศ์ของจีน (พ.ศ. 1161 – 1503) อาณาจักรศรีวิชัยครอบคลุมแหลมมลายูตลอดถึงหมู่เกาะในประเทศอินโดนีเซียปัจจุบัน หลักฐานทางประวัติศาสตร์ – โบราณคดีบ่งบอกว่าศาสนาพุทธนิกายมหายาน เป็นศาสนาประจำอาณาจักรนี้ จังหวัดตรังเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของศรีวิชัย มีความสำคัญด้านการคมนาคมข้ามคาบสมุทรลายูเส้นทางหนึ่งมาแต่โบราณ แม้ไม่พบหลักฐานชิ้นสำคัญฯ อย่างรูปประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวร ดังพบที่ไชยา แต่ความเป็นชุมชนสมัยศรีวิชัยมีรูปพระพิมพ์ดินดิบ หรือที่ชาวบ้านอำเภอห้วยยอด เรียกกว่า พระผีทำ เป็นเครื่องบ่งบอกชัดเจน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงบันทึกการสำรวจถ้ำวัดศรีวิชัย อำเภอห้วยยอด ว่า...

การตั้งถิ่นฐานชุมชนยุคประวัติศาสตร์ – ก่อนศรีวิชัย

การตั้งถิ่นฐานชุมชนยุคประวัติศาสตร์ – ก่อนศรีวิชัย

1.2 การตั้งถิ่นฐาน ชุมชนยุคประวัติศาสตร์ ความเป็นชุมชน (Community) ปรากฏอยู่ในคำพูดของคนตรังว่า หมู่ ซึ่งออกสำเนียงท้องถิ่นว่า โหฺม อันมีความหมายได้สองนัย คือ หมายถึง หมู่ พวก ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนตามสถานที่อันเหมาะสมกับการดำรงชีพในระบบนิเวศ (eco-system) หนึ่งๆ เช่น หมู่เขา หมู่เล หมู่ทุ่ง หมู่หลาด หมายถึง หมู่ พวก  โดยกลุ่มชาติพันธุ์ตามความเข้าใจตรงกันของคนในท้องถิ่น (native’s view) เช่น หมู่ไทย หมู่แขก หมู่จีน หมู่เงาะป่าซาไก 11...

การตั้งถิ่นฐานชุมชนก่อนประวัติศาสตร์

การตั้งถิ่นฐานชุมชนก่อนประวัติศาสตร์

บทที่ 2 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น   1. การตั้งถิ่นฐาน 1.1 การตั้งถิ่นฐานชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ ชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดตรัง มีโบราณวัตถุประเภทเครื่องมือหิน ได้แก่ เครื่องมือหินกะเทาะทำจากสะเก็ดหินปูนขนาดใหญ่ และทำจากหินควอร์ตไซต์ (Quartzite) เครื่องมือหินขัดทั้งขวานหินไม่มีบ่าและมีบ่า โบราณวัตถุประเภทดินเผาทั้งแบบเรียบและแบบลายเชือกทาบ และโบราญวัตถุประเภทภาพเขียนสีที่ผนังถ้ำ แหล่งโบราณคดีที่ปรากฏร่องรอยความเป็นชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งผ่านการสำรวจแล้ว ได้แก่ เขาเจ้าไหม   ตำบลเขาลิบง   อำเภอกันตัง ถ้ำเขาไม้แก้ว   ตำบลเขาไม้แก้ว   อำเภอสิเภา ถ้ำหมูดิน   ตำบลปากแจ่ม   อำเภอห้วยยอด เขาหญ้าระ   ตำบลลิพัง   อำเภอปะเหลียน1  ถ้ำซาไก   ตำบลปะเหลียน  ...

people

ประชาชน – สังคม -การปกครอง

การบริหารราชการ  จังหวัดตรังแบ่งการบริหารราชการออกเป็น  3  รูปแบบ  คือ 1.  การบริหารราชการส่วนภูมิภาค               – ระดับจังหวัด  ประกอบด้วยส่วนราชการประจำจังหวัด จำนวน  34 หน่วยงาน  – ระดับอำเภอ  จังหวัดตรังมี  10  อำเภอ  87  ตำบล  723 หมู่บ้าน 

transportation

การเดินทาง

สภาพการณ์ด้านการขนส่งปัจจุบันของจังหวัดตรัง  ส่วนใหญ่ประชาชนนิยมเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางเป็นอันดับหนึ่ง และรถไฟหรือเครื่องบินเป็นอันดับรอง สำหรับการขนส่งสินค้าจะนิยมใช้การขนส่งด้วยรถบรรทุกเป็นอันดับหนึ่ง และใช้การขนส่งทางรถไฟหรือเครื่องบินบ้างเล็กน้อย 

clocktower

การท่องเที่ยวเมืองตรัง

จุดมุ่งหมายในอนาคตของคนเมืองตรัง ก็คือมุ่งหวังให้จังหวัดตรังเป็นเมืองการท่องเที่ยว โดยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรักษาประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งได้มี    การปรับปรุงทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความ   ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว  ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรที่คอยให้บริการ  การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ให้มีความพร้อมสูงสุดทุกเมื่อ

IMG_0096

ตลาดสดเทศบาลเมืองตรัง ลมหายใจแห่งวันวาน

ไม่ว่ามุมมองแรกที่คุณเห็นเมืองตรัง จะเป็นภาพมุมสูงจากหน้าต่างเครื่องบิน หน้าต่างรถทัวร์ หรือหน้าต่างรถไฟ คนส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวตรังมักคิดถึงการไปเที่ยวทะเล เที่ยวเกาะ เป็นอันดับต้นๆ แต่สำหรับผู้ที่อยากรู้จักเมืองตรังให้มากขึ้น ในมิติของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม หรือเรียกง่ายๆ ว่าไลฟ์สไตล์แบบชาวตรัง อาจจะแบ่งเวลาวันสุดท้ายก่อนเดินทางกลับเอาไว้ สำหรับการท่องเที่ยวตัวเมืองตรัง เพื่อสัมผัสวิถีการใช้ชีวิตที่น่าสนใจและน่าอิจฉาของคนเมืองตรัง ที่มีชื่อเสียงว่าเป็น เมืองแห่งนักกิน คุณจะพบว่า วิถีของคนตรังก็มีเสน่ห์ไม่น้อย

thumb91111101335

เลาะลำน้ำตรัง เลียบฝั่งอันดามัน

แม้จะไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวยอดฮิตของภาคใต้ จนติดอันดับในใจนักท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างภูเก็ตหรือกระบี่ แต่ความหลากหลายของภูมิทัศน์ และวิถีวัฒนธรรมที่มีสีสันยิ่ง ของอดีตเมืองท่าสำคัญของฝั่งทะเลอันดามันอย่างเมืองตรัง ก็ทำให้ผู้ที่เคยมาเยือนหลายคนติดอกติดใจ จนต้องกลับมาเยี่ยมชมและชิมของอร่อยมากมายในเมืองนี้อย่างสม่ำเสมอ

files10811065959

สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ทุ่งค่าย

ระยะทางไม่ไกลจากตัวเมืองตรัง ด้วยระยะเวลาไม่เกิน 20 นาที ห่างจากห้างโมเดิร์นเทรดยักษ์ใหญ่เพียงอึดใจเดียว ไม่น่าเชื่อว่า จะเป็นที่ตั้งของสวนป่าธรรมชาติ ขนาด 2000 ไร่อุดมสมบูรณ์เป็นปอดของเมือง ศูนย์รวมพรรณไม้ท้องถิ่นภาคใต้ ที่มีจุดเด่นที่สนใจ คือทางเดินบันไดยอดไม้ สามารถชมป่าได้จากมุมสูง

IMG_1540

เปิดฟ้าอันดามัน สวรรค์สตูล

เปิดฟ้าอันดามัน สวรรค์สตูล และการเก็บขยะบริเวณหาดทราย ใต้ทะเลในโครงการรักษ์เล ป่า ฟ้า สตูล ครั้งที่ 11 เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดรับฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดสตูลด้วยกิจกรรม CSR

001

หาดยาวซีฟู้ด

“หาดยาวซีฟู้ด” ไม่เพียงเป็นร้านอาหารทะเลขึ้นชื่ออีกแห่งของเมืองตรังเท่านั้น หากยังเป็นจุดชมวิวที่เปิดโอกาสให้มาเยือนได้ชื่นชมพะยูนฝูงสุดท้ายของประเทศไทยซึ่งมีอยู่ในท้องทะเลตรังด้วย

IMG_5574

โกแว่น ชอบใจ…แต่ไม่อยากบอกต่อ

มีร้านอาหารอร่อยสูตรต้นตำรับในเมืองตรังหลายร้าน ที่อร่อยแต่ดิฉันไม่อยากแนะนำลงสื่อ หรือบอกใครต่อ ไม่ใช่ว่าใจดำจะหวงไว้กินคนเดียว แต่เป็นเพราะเคล็ดลับความอร่อยของร้านอาหารสูตรโบราณเหล่านี้ คือความเก๋าของพ่อครัวแม่ครัว ที่อายุอานามอยู่ในวัยคุณปู่คุณย่า หากพลาดพลั้งบอกให้ใครแห่มากินกันเยอะๆ ก็จะทำให้บรรดากุ๊กมือทองเหล่านี้ ต้องเหน็ดเหนื่อยและเครียดกับจำนวนลูกค้ามหาศาลที่จะเพิ่้มขึ้น จนอาจถึงขั้นเป็นลมเป็นแล้ง สลบคาตะหลิว คากะทะ ก็พาลจะเป็นบาปกรรมกันไปเสียเปล่าๆ

k01

ครัวลำพู ซีฟู้ดอร่อยโรแมนติกริมน้ำตรัง

ไม่เพียงหยิบยื่นมิตรภาพและน้ำใจอันงดงาม แต่ยังแถมด้วยอาหารตาและลาภปากที่ทำให้เราต้องทึ่ง ว่าเมืองตรังของเรามีอะไรแบบนี้ด้วยหรือ เมื่อคุณนันท์ pixtrang.com และครอบครัว ขับรถพาเราชมเส้นทางท่องเที่ยวในยามสนธยา สบสายตากับแสงตะวันสีส้มอมทองเป็นประกายฉายฉาน บนฟ้าสีม่วงคราม เรื่อยไปตามถนนสู่เมืองกันตัง ด้วยระยะทางขนาดกำลังเพลิน เราก็มาถึงแหล่งดินชุ่มน้ำที่เขียวขจีไปด้วยทิวต้นจากริมฝั่งแม่น้ำตรัง

koteng003

โกเต็ง … ตำนานความอร่อยของเมืองตรัง

เป็นที่รู้กันดีว่า ตรังเป็นเมืองนักกิน ผู้ที่อยากสัมผัสรสชาติที่เป็นตำนาน ต้องแวะมาที่ โรงแรมโกเต็ง สถานที่แห่งนี้ มีกลิ่นอายของอดีตเมืองตรังที่เชื่อมต่อกับปัจจุบันได้อย่างน่าทึ่ง ย้อนไปเมื่อครั้งที่ตรังเป็นเมืองท่าสำคัญของภาคใต้ โรงแรมโกเต็งแห่งนี้เอง ที่เป็นแหล่งนัดพบเจรจา สังสรรค์ของเหล่าพ่อค้า นักธุรกิจ บุคคลสำคัญทุกภาคส่วน

001

อควา อนันตราสิเกา

ถ้าจำเป็นต้องต้อนรับลูกค้าหรือพาคนพิเศษมาสร้างความประทับใจในบรรยากาศเลิศหรู อาจเป็นเรื่องยากสักนิดในตรัง แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เสียทีเดียว เพราะริมทะเลตรังเป็นที่ตั้งของโรงแรมอนันตรา รีสอร์ทชื่อดังระดับห้า-หกดาว ที่มีมาตรฐานการบริการไม่น้อยหน้าโรงแรมห้าดาวในภูเก็ตหรือสมุย

ริชชี่-ตรัง

ริชชี่ ถนนรัษฎา

ชื่อของร้านริชชี่คุ้นหูชาวตรังมานานในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกร้านอาหารแนวร่วมสมัย ที่พยายามสอดใส่ความเก๋ไก๋ลงไปในรูปแบบหน้าตาอาหาร และสถานที่ อาหารร้านนี้มีทั้งอาหารคาว และเบเกอรี่ ซึ่งอาจจะดูแปลกไปจากร้านบ้านๆ ที่มีทั่วไปในเมืองตรัง แม้ร้านจะอยู่กลางเมืองแต่ภายในร้านก็สงบไม่พลุกพล่าน

IMG_4531

ซีฟู้ด แหลมหยงสตาร์

  ไม่รู้ว่าเป็นความโชคร้ายหรือโชคดี ที่เราบังเอิญได้ไปเยือนร้านนี้โดยการต้อนรับของบุคคลสำคัญในพื้นที่ ทำให้อาหารที่ได้ลิ้มลองล้วนแต่เป็นของดี สด อร่อย จนอยากบอกต่อ แม้บรรยากาศของร้านเป็นเพียงเพิงขนาดย่อมริมทะเล แต่วิวสวยสุดๆในยามเย็นของแหลมหลงสตาร์ ก็ทำให้กลายเป็นดินเนอร์มื้อหรูไปได้อย่างไม่ตั้งใจ

IMG_0020

โกหลั่น

  วัฎจักรการเกิดและดับ รุ่งและร่วง ของร้านอาหารเช้าแบบเมืองตรังนั้น จะว่าไปก็คล้ายๆกับผับบาร์ในเมืองใหญ่ ที่ช่วงเปิดใหม่ๆ ก็บูมสุดขีด มีลูกค้าทะลักล้นแทบจะเหยียบกันตาย และเมื่อมีสถานที่ใหม่ร้อนแรงกว่า ดึงดูดใจกว่า ฝูงชนก็จะแห่ไปยังที่ใหม่ๆ ทิ้งให้ร้านเดินที่เคยเฟื่องฟูเกิดเงียบเหงาลงไป หากจะมีก็แต่ร้านเก่า…ที่เก๋าจริงๆ เท่านั้น ที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้

files40511172538

รวมรายชื่อร้านอาหารในตรัง

ร้านอาหารในจังหวัดตรัง คนเดินทาง ที่อยู่ : ถนนกันตัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทรศัพท์ : 08 1270 4148 ร้านโกลิต (เจ้าเก่า) ที่อยู่ : ใกล้ตลาดเทศบาลย่านตาขาว 24 ถนนพิศาล ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โทรศัพท์ : 0 7524 0061, 08 1728 2350 เจ๊หงวน ที่อยู่ : 431/7-8...