มรดกวัฒนธรรม-การละเล่นพื้นบ้าน นาฏศิลป์และดนตรี-การละเล่นของเด็ก-ซัดราว ฟัดราวหรืออีฟัด

ซัดราว ฟัดราว หรืออีฟัด การเล่นชัดราวเป็นการเล่นเพื่อความสนุกสนาน ผู้เล่นเป็นชายหรือหญิงก็ได้ไม่จำกัดจำนวน มักจะเล่นกันในบริเวณที่โล่งกลางแจ้งตอนแดดร่มอันเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้เด็กได้ออกกำลังกาย และเป็นการรวมกลุ่มของเด็กในช่วงเวลาการทำงานของผู้ใหญ่

อุปกรณ์การเล่น กระป๋องหรือกะลามะพร้าวที่มีขนาดไล่เลี่ยกัน ๒ ชิ้น ใช้เป็นฐานสำหรับวางราง ห่างกันประมาณ ๑ ช่วงแขน ไม้บางๆ หรือไม้ไผ่เล็กๆ ผ่าซีกใช้พาดบนบานเป็นราวลูกยาง เมล็ดมะม่วงหิมพานต์หรือเมล็ดผลไม้อื่นๆ ใช้วางบนราวเป็นลูกตั้งสำหรับเล่นชัดและแต่ละคนจะมีลูกฟัด ซึ่งคัดลูกที่น้ำหนักดีมาจากลูกตั้ง ไว้สำหรับขว้างชัด

วิธีเล่น ผู้เล่นทุกคนเอาลูกตั้ง จำนวนคนละเท่า ๆ กันมาวางเรียงบนราว แล้วทุกคนไปยืนที่จุดขว้างห่างจากราว ๗ – ๑๐ เมตร แล้วใช้ลูกฟัดขว้งชัดให้ลูกตั้งหล่นจากราวลูกตั้งที่หล่นลงนั้นผู้ชัดก็จะได้เป็นเจ้าของ ถ้าชัดทีเดียวลูกตั้งหล่นหมดราวเรียกว่า คว่ำราวก็เริ่มเล่นใหม่

ในการเล่นจะมีกติกาหรือการ ชันชี อันเป็นข้อตกลงเบื้องต้นที่จะไม่ให้เกิดปัญหา เช่น มีการขีดเส้นเขตลูกตาย ถ้าลูกฟัดไปตกอยู่ในเขตนี้หรือในเขตราว ผู้ฟัดจะต้องยืนตรงหรือถ่างขาไปข้างหน้าขึ้นจึงจะฟัดราวได้ จะต้องชัดให้ราวหล่นลงทั้ง ๒ ข้างจึงจะได้ ลูกที่หล่นลงทั้งหมดผู้ชัดจะได้เป็นเจ้าของ แต่ถ้าหากราวยังคงพาดติดอยู่กับฐานใดฐานหนึ่งลูกที่อยู่บนราวหรือติดราวถือว่ายังเป็นลูกตั้ง คนอื่นๆ ก็จะใช้สิทธิ์ของตนชัดได้อีก ในรอบแรกแต่ละคนก็จะกำหนดวิธีการว่าใครจะเป็นผู้ฟัดก่อนหลังตามลำดับ เปนการฟัด ขาไป หากลูกไม่หล่นหมดราว ก็จะมีการฟัดในรอบ ขากลับ คนที่ฟัดลูกขาไปอยู่ไกลราวกว่าคนอื่นๆ ก็จะได้สิทธิ์ในการฟัดขากลับก่อน เป็นต้น ในการเล่นแต่ละรอบถ้ายังคงมีลูกตั้งเหลือค้างราวอยู่ ก็ตกลงกันว่าจะเพิ่มอีกคนละเท่าไรก็จะนำไปวางเรียงเพิ่มกับจำนวนเดิมแล้วเล่นกันต่อไป

You may also like...