บุคคลผู้มีชื่อเสียงทางวัฒนธรรม-ณรงค์ จันทร์พุ่ม : ตะลุงบัณฑิต

ย้อนหลังไปกว่า 20 ปี ขาวตรัง และจังหวัดใกล้เคียง จะได้ยินชื่อนายหนังตะลุง เรียกกันว่าตะลุงบัณฑิตหรืออาจารย์หนังณรงค์ จันทร์พุ่ม ซึ่งเป็นครูโรงเรียนวิเชียรมาตุจังหวัดตรัง

หนังณรงค์ ได้สร้างสรรค์ศิลปะเพื่อประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสืบทอดศิลปะพื้นบ้านได้ทันยุค จากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ทำให้อาจารย์หนังณรงค์ ตระหนักและแสดงออกในการเล่นหนังตะลุงอยู่ตลอดเวลา ได้สอดแทรกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสังคมการเมืองการไปใช้สิทธิใช้เสียงการวางแผนครอบครัวโดยนำความรู้มาประสานกับลีลากลอนและบทบาทของเงารูปหนังตะลุงให้กลมกลืน เป็นที่เข้าใจง่ายเป็นผู้อนุรักษ์และสืบทอดภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นมาโดยตลอดพัฒนาหนังตะลุงให้เป็นที่นิยมของคนในยุคปัจจุบันทั้งยังถ่ายทอดการแสดงของตะลุงและเขียนบทหนังตะลุงให้แก่ผู้สนใจทั่วไป เพื่อส่งเสริมศิลปะการเล่นหนังตะลุงและการอนุรักษ์ภาษาถิ่นให้เป็นมรดกไทยสืบไป

หนังณรงค์ เกิดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2490 ที่อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านโหละคล้า อำเภอย่านตาขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวชิรนุกูลและมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ปริญญาการศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) จากวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน(มหาวิทยาลัยบูรพา)

ด้านครอบครัวสมรสกับนางมาลี เจริญกุล มีบุตร 1 คน ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 109 หมู่ 6 ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

เริ่มการแสดงหนังตะลุงขระที่ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน ในครั้งนั้นได้รับความอนุเคราะห์ให้ยืมอุปกรณ์ จากนายวีระ มุสิกพงศ์ เพื่อนร่วมรุ่นนามนายหนังณรงค์ จันทร์พุ่ม จึงเป็นที่คุ้นหูในวิทยาลัยตั้งแต่พ.ศ.2513 เป็นต้นมา

พ.ศ. 2520 เป็นครูสอนวิชาสังคมศึกาาที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ เล่นหนังตะลุงเป็นงานอดิเรกจนถึงพ.ศ.2531 นายผัน จันทรปาน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ขอตัวไปประจำฝ่ายประชาสัมพันธ์ของจังหวัดให้เล่นหนังจะลุงเพื่อการประชาสัมพันธ์โดยตรง พ.ศ. 2533 ร่วมจัดการแข่งขันหนังตะลุงเพื่อสร้างแนวร่วมรณรงค์ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริเวณหน้าศาลากลางมีหนังตะลุงเข้าแข่งขัน จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง และตรัง ได้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสนับสนุนมอบจอหนังติดคำขวัญ “พิทักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อถนอมชีวิตท่าน” ให้แก่นายหนัง ที่มาร่วมการแข่งขันและคณะละครกันตนาได้บันทึกเทปหนังนำไปเผยแพร่ด้วย

หนังณรงค์ เป็นผู้พยายามเรียกร้องสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิจของศิลปินด้วยกันและได้รับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกหนังตะลุงสร้างขวัญกำลังใจแก่บรรดาศิลปินหนังตะลุงเพื่อสืบสานสายใยให้ศิลปะพื้นบ้านหนังตะลุงได้เชิดรูปบนจอต่อไปอีกนาน

รางวัลเกียรติคุณที่ได้รับ

- ประกาศเกียรติคุณจากกรมการศึกษานอกโรงเรียนในฐานะสื่อพื้นบ้านที่ให้การศึกษาแก่ประชาชนอย่างดียิ่งเมื่อ 10 มีนาคม 2533

- โล่ศิลปินยอดนิยมของชาวใต้จากชมรมส่งเสริมคนดีศรีสุราษฎร์จังหวัดสุราาฎร์ธานี เมื่อพ.ศ. 2526

- ประกาศเกียรติคุณจากเจ้าคณะจังหวัดตรังในฐานะศิลปินหนังตะลุงภาคใต้ที่สามารถใช้หลักธรรมะในทางพุทธศาสนาเข้ากับนิทานที่แสดงทำให้ผู้ฟังมีความซาบซึ้งในรสพระธรรมเป็นอย่างดีเมื่อ 5 ธันวาคม 2536

- รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในฐานะผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นด้านภาษาและวรรณกรรมไทยเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2537

- โล่เกียรติคุณจากฯพณฯนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย ในฐานะผู้ใช้สื่อพื้นบ้านหนังตะลุงรณรงค์เพื่อให้ประชาชนไปใช้สิทธิประชาธิปไตยได้อย่างดียิ่งเมื่อ 8 เมษายน 2537

- ประกาศเกียรติคุณจากนายอำเภอหาดใหญ่ ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ 29 พฤษภาคม 2537

- เกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่นเนื่องในโอกาสจัดงาน 40 ปีมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อ 8 กรกฎาคม 2538

- เกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะเป็นศิลปินดีเด่นสาขาการแสดงพื้นบ้าน (หนังตะลุง) ประจำปี 2540

- เกียรติบัตรจากสำนักกิจการนักศึกษาสถานบันราชภัฏนครศรีธรรมราช ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการบัณฑิตศึกษาสาชาวิชาไทยคดีศึกษาเมื่อ 26 สิงหาคม 2541

- เกียรติบัตรในฐานะที่ได้อุปการะและสนับสนุนโครงการหนังตะลุงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริฐพระชรรษาครบ 6 รอบ

 

งานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งของหนังณรงค์คือการเป็นแกนนำก่อตั้งชมรมศิลปินพื้นบ้านที่อำเภอกันตัง เพื่อเป็นที่พบปะและฝึกสอนศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้ผู้สนใจทั่วไปด้วยเจตจำนงที่จะให้ศิลปินพื้นบ้านทั้งหลายได้มีศูนย์รวมเพื่อแลกเปลี่ยนทรรศนะ และแสดงร่วมกันอย่างน้อยปีละครั้ง นั่นคือการรักษาไว้ซึ่งศิลปะพื้นบ้าน

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>