บุคคลผู้มีชื่อเสียงทางพัฒนาสังคม-ดำรงค์ สินไชย : ครูเกษตร ผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น

ดำรงค์ สินไชย เกิดเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2495 ที่จังหวัดตรังเป็นบุตรคนโตของนายช้อยและนางฉั้นสินไชยจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จากโรงเรียนตรังวิทยามัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนวิเขียรมาตุชั้นมัธมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนเกษตรกรรมตรังประกาศนียบัตรครูมัธยมเกษตรกรรมจากวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาสาสตร์ – เกษตร) และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

เข้ารับราชการครั้งแรกเป็นครูในวิทยาลัยเกษตรกรรมตรังเมื่อพ.ศ. 2521 เป็นผู้สอนและทำงานวิจัยมาตลอดปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3 ระดับ 8

ดำรงค์ได้รับทุนดูงานและฝึกอบรมหลายครั้งได้แก่เป็นตัวแทนนักวิชาการจากประเทศไทยดูงานด้านการใช้เทคโนโลยีในการผลิตผักและเมล็ดพันธุ์ผักณประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิขาการไทย – จีนรับทุนเชียร์ก้าฝึกอบรมการจัดงานวิจัยและเสนอผลงานวิจัยณประเทศฟิลิปปินส์และมาเลเซีย

ผลงานวิจัยดีเด่นที่เป็นรู้จักแพร่หลายระหว่างปี 2521 – 2522 คือการผลิตแตงโมไม่มีเมล็ดเป็นคแนรกของประเทศไทยซึ่งเป็นผลต่อเรื่องจากวิทยานิพนธ์เรื่องการชักนำให้เกิดการเพิ่มจำนวนโครโมโซมในแตงโมพันธุ์ชูการ์เบบี้ซึ่งมีผศ.ธวัชลวะเปายะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนี้สภาวิจัยแห่งชาตินำไปตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศผลสำเร็จในการวิจัยและผลผลิตเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอีกระดับหนึ่งต่อมาได้ศึกษาทดลองต่อเนื่องเพื่อความปลิดภัยของผู้บริโภคแตงโมเรื่อง“ศึกษาปริมาณพิษตกค้างสารฆ่าแมลงในผลแตงโม”ในนามของงานวิจัยและพัฒนาวิทยาลัยเกษตรกรรมตรังด้วยการทดลองใช้สารต่าง ในการปลูกและดูแลรักษางานชิ้นนี้ได้รับความร่วมมือในการวิเคราะห์สารพิษตกค้างจากฝ่ายวิเคราะห์สารพิษตกค้างกองวิเคราะห์อาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและมีงานทางวิขาการอื่นๆได้แก่รวบรวมและศึกษาพันธุ์ผักพื้นเมืองภาคใต้โดยได้มีการสนับสนุนจากธรรมนูญบุญทองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมตรังในขณะนั้นรวบรวมผลงานวิชาการสัมมนาวิชาการพันธุศาสตร์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2530 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเชตหาดใหญ่ศึกษาลักษระประจำพันธุ์ลูกชั่วที่ 8 ของมะเขือเทศพันธุ์ 360 ฟอร์จูนรายงานการประชุมวิชาการพืชผักแห่งชาติครั้งที่ 8 สถาบันวิจัยและฝึกอบรมเกษตรลำปาง

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาปัญหาพิเศษของนักศึกษาสาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2526 งานวิชาการที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือร่วมเขียนคู่มือการเรียนการสอนของนักเรียนและผู้สอนระดับปวช. เพื่อใช้ในการสถานศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรมต่างๆทั่วประเทศ

ด้วยผลงานต่างๆเป็นที่ประจักษ์ชัดจึงได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นกรรมการต่างๆได้แก่กรรมการกลางของสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทยกรรมการคัดเลือกผู้บริหารและผู้สอนดีเด่นโดยเป็นตัวแทนอาชีวิศึกษาภาคใต้เป็นกรรมการตรวจประเมินความชำนาญการในการขอตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครุให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของอ.ก.ค.กรมอาชีวศึกษาและเป็นผู้ประสานงานโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดตรัง

 

รางวัลเกียรติยศที่สำคัญมีดังนี้

รางวัลผู้มีความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยปี 2513

รางวัลงานวิจัยดีเด่นเรื่องแตงโมไม่มีเมล็ดจากคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 17 ปีพ.ศ. 2522

รางวัลผู้สนับสนุนการสอนดีเด่นจากกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการปีพ.ศ. 2524

รางวัลครูดีเด่นประจำปี 2526 ประเภทผู้สอนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจากคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ

ได้รับยกย่องเป็นคนดีอันดามันจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2541 ในฐานะที่ประกอบคุณงามความดี ช่วยเหลือสังคมส่วนรวม และทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>